Vilniaus laukia nauja - mëlynøjø dviraèiø banga?
Parayta admin Gegus 22 2008 16:24:38

Vilniaus miesto savivaldybës tarybos narys, frakcijos „Tvarka ir teisingumas” atstovas Vladimir Avin ið naujo gaivina buvusio sostinës mero Artûro Zuoko idëjà - siûlo mieste árengti automatizuotø dviraèiø nuomos punktø tinklà. Ðá kartà dviraèiai bûtø jau nebe oranþiniai, o paslauga - mokama.

„Padarykime taip, kad kiekvienam Vilniaus pilieèiui ir miesto sveèiui dviratis bûtø prieinamas bet kur ir visà parà”, - laiðke miesto tarybos nariams raðo savivaldybës vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës vadovas V. Avin.

Savo pasiûlymà pristatæs DELFI, jis kategoriðkai nesutiko „pasiskolinæs” garsiàjà buvusio mero idëjà: „Kodël tai A. Zuoko mintis? Tokia sistema veikia Paryþiuje”.

 

V. Avin teigimu, jo siûlomi dviraèiai nebûtø oranþiniai. Jis dar nenusprendæs, kokia spalva jiems labiausiai tiktø: „Galbût galëtø bûti mëlyni”.

Politikas taip pat siûlo svarstyti, kiek tokia paslauga galëtø kainuoti.

 

DELFI primena, kad 2001 metais A. Zuoko vilnieèiams pasiûlyti nemokami oranþiniai dviraèiai buvo pavogti arba suniokoti.

Praëjusiø metø þiemà A. Zuokas pakvietë vilnieèius pareikðti nuomonæ, ar miestui reikia naujø oranþiniø dviraèiø.

Taèiau po rinkimø buvæs meras nesulaukë naujosios sostinës valdþios pritarimo pakartoti 2001 m. þlugusià akcijà.

Tuo metu Prancûzijos sostinëje pernai vasarà pradëjo veikti vieðøjø dviraèiø sistema „Velib“. Paryþiaus valdþia parûpino dviraèiø, kuriais galima naudotis sumokëjus uþstatà. Pirmasis pusvalandis dviratininkui nieko nekainuoja, o uþ kitus reikia mokëti po 1 eurà arba uþ 29 eurus ásigyti metiná bilietà.

www.DELFI.lt
Iplstos naujienos

Vilniaus miesto savivaldybës tarybos narys, frakcijos „Tvarka ir teisingumas” atstovas Vladimir Avin ið naujo gaivina buvusio sostinës mero Artûro Zuoko idëjà - siûlo mieste árengti automatizuotø dviraèiø nuomos punktø tinklà. Ðá kartà dviraèiai bûtø jau nebe oranþiniai, o paslauga - mokama.

„Padarykime taip, kad kiekvienam Vilniaus pilieèiui ir miesto sveèiui dviratis bûtø prieinamas bet kur ir visà parà”, - laiðke miesto tarybos nariams raðo savivaldybës vieðojo antþeminio ir poþeminio transporto infrastruktûros gerinimo darbo grupës vadovas V. Avin.

Savo pasiûlymà pristatæs DELFI, jis kategoriðkai nesutiko „pasiskolinæs” garsiàjà buvusio mero idëjà: „Kodël tai A. Zuoko mintis? Tokia sistema veikia Paryþiuje”.

 

V. Avin teigimu, jo siûlomi dviraèiai nebûtø oranþiniai. Jis dar nenusprendæs, kokia spalva jiems labiausiai tiktø: „Galbût galëtø bûti mëlyni”.

Politikas taip pat siûlo svarstyti, kiek tokia paslauga galëtø kainuoti.

 

DELFI primena, kad 2001 metais A. Zuoko vilnieèiams pasiûlyti nemokami oranþiniai dviraèiai buvo pavogti arba suniokoti.

Praëjusiø metø þiemà A. Zuokas pakvietë vilnieèius pareikðti nuomonæ, ar miestui reikia naujø oranþiniø dviraèiø.

Taèiau po rinkimø buvæs meras nesulaukë naujosios sostinës valdþios pritarimo pakartoti 2001 m. þlugusià akcijà.

Tuo metu Prancûzijos sostinëje pernai vasarà pradëjo veikti vieðøjø dviraèiø sistema „Velib“. Paryþiaus valdþia parûpino dviraèiø, kuriais galima naudotis sumokëjus uþstatà. Pirmasis pusvalandis dviratininkui nieko nekainuoja, o uþ kitus reikia mokëti po 1 eurà arba uþ 29 eurus ásigyti metiná bilietà.

www.DELFI.lt
minam.lt