Sukurk originaliausià marðrutà dviraèiu po Vilniø!
Parayta admin Gegus 03 2010 15:25:25
Pasiûlyk 9 nuostabiausias, mieliausias ir slapèiausias vieteles (bûtinai paminëk, kuo jos ypatingos ir iðskirtinës), kur mëgsti nukeliauti dviraèiu, pasidaryti piknikà su draugais, þaisti, þiûrëti á debesis ar tiesiog nieko neveikti. Pasidalink idëjomis, kokia yra tavo tobula diena mieste ir laimëk puikø prizà – dviratá arba iðkylos krepðá!

Skaityti daugiau...
Iplstos naujienos
Pasiûlyk 9 nuostabiausias, mieliausias ir slapèiausias vieteles (bûtinai paminëk, kuo jos ypatingos ir iðskirtinës), kur mëgsti nukeliauti dviraèiu, pasidaryti piknikà su draugais, þaisti, þiûrëti á debesis ar tiesiog nieko neveikti. Pasidalink idëjomis, kokia yra tavo tobula diena mieste ir laimëk puikø prizà – dviratá arba iðkylos krepðá!

Paskubëkite, nes akcija vyksta iki geguþës 5 d.

Anketa