Dviraèiø muziejaus ekspozicijà puoðia atnaujintas dviratis
Parayta admin Liepos 29 2010 14:28:34

Birþelio pradþioje į Dviračių muziejaus ekspoziciją sugrįþo konservuotas dviratis – vienas seniausių ir įdomiausių eksponatų. Jį muziejus 2002 metais įsigijo ið Ðiaulių rajone Gedvydþių kaime gyvenančio Vlado Banzos. Koks meistras sukūrė ðį dviratį, neþinoma, tačiau þinovų teigimu, panaðių eksponatų Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose yra ne daugiau deðimties.

Skaityti daugiau...


Iplstos naujienos

Birþelio pradþioje į Dviračių muziejaus ekspoziciją sugrįþo konservuotas dviratis – vienas seniausių ir įdomiausių eksponatų. Jį muziejus 2002 metais įsigijo ið Ðiaulių rajone Gedvydþių kaime gyvenančio Vlado Banzos. Koks meistras sukūrė ðį dviratį, neþinoma, tačiau þinovų teigimu, panaðių eksponatų Lietuvos muziejuose ir privačiose kolekcijose yra ne daugiau deðimties.

Dviratis – rankų darbo, lietuviðkas, padarytas ið medþio ir metalo XIX a. pabaigoje Þagarėje. Dviračio rėmas medinis, plonos uosinės „plankelės“  sutvirtintos geleþiniais apkaustais ir varþtais. Priekinė dviračio ðakė – geleþinė, vairas –  medinis. Varomoji ir varančioji þvaigþdės iðkaltos ið storos geleþinės skardos. Ðvaistikliai iðkalti ið geleþies, pedalai – mediniai. Grandinė sumontuota ið skardinių plokðtelių. Priekinis ratas iðkaltas ið geleþies, uþpakalinis – ið medþio. Medinis balnelis pritvirtintas prie rėmo virðutinės dalies. Eksponato matmenys: ilgis – 182 cm, aukðtis – 102 cm, ratų diametras – 60 cm. Atlikimo technika: kaldinimas, sriegimas, kniedijimas, staliaus darbai.

Į restauratorių rankas „senolis“ dviratis pateko nepavydėtinos būklės. Mediena, ið kurios pagamintos dviračio detalės, buvo labai neðvari, vietomis sutrūkinėjusi ir suminkðtėjusi. Deformuota uþpakalinė dviračio ðakė. Trūko balnelį gaubusios odos, iðliko tik odą tvirtinusios vinutės. Keliose grandinės sukniedijimo vietose aptikta įtrūkimų.

Geleþinės dviračio detalės, nors ir surūdijusios, tačiau dar gana tvirtos, netrupančios.

Restauratoriams teko dviratį iðmontuoti. Didþiausią pavojų ðio eksponato geleþinėms detalėms kelė rūdys. Geleþinių detalių pavirðiuje jos buvo suminkðtintos specialiu preparatu ir valytos mechaniniu būdu metaliniais ðepetėliais, skalpeliu. Metalo pavirðius nuriebintas acetono ir etilo alkoholio miðiniu. Geleþies lydinio dalys pasyvintos tanino tirpalu įtrinant. Mediena sutvirtinta ir nuvalyta. Dviračio pavirðius padengtas apsaugine danga.

Konservavimo darbus atliko muziejaus restauravimo centro istorinio metalo restauratorius Ramūnas Ðambaras ir medþio restauratorė Angelina Kauðiuvienė.

 

Informaciją apie konservuotą dviratį teikia Ðiaulių „Auðros“ muziejaus Restauravimo centro vedėja Vita Andrulienė, tel. 8 41 52 43 84.