Kritinë masë - 2008m. vasaris
Parayta admin Kovo 02 2008 13:28:46
Taigi praûþo antroji ðiais metais Kritinë masë Vilniuje. Kurie nebuvo ar nori save pamatyti ant dviraèio kvieèiu paþiûrëti ðvieþiai "iðkeptà" 2008m. vasario mënesio Vilniuje vykusio Kritinës masës video.


Aèiû filmuko kûrëjams :)