2010-09-26 Dviraèiu á auksaspalvá rudená – 2010. Þygis Vilkaviðkyje
Parayta Telsiuka Rugsjo 14 2010 10:52:08
Rugsëjo 26 d. (sekmadiená) kvieèiame dalyvauti dviraèiø þygyje Á ÐIAUDINIÐKIØ DVARÀ

Iplstos naujienos

Savo dviraèius papuoðkime mûsø valstybës simboliu – Lietuvos trispalve.
Þygio pradþia:

11.00 val. ið J.Basanavièiaus a. Dalyvio þenkliukø ir lipdukø áteikimas.
Dalyviai renkasi ir registruojami nuo 9.50val. iki 10.50val.

Starto mokestis: 3 Lt; vaikams, dalyvaujantiems su suaugusiais, ir senjorams - 1 Lt.

Þygio pabaiga: ~16.00 val. Diplomø iðskirtiniams dalyviams áteikimas.
Informacija:
el. p: [email protected] ; www.2ratai.vezimas.lt

Þygio organizatoriai:
Vilkaviðkio miesto bendruomenë,
Senø veþimø klubas