Norinèiø paþinti Klaipëdà dviratininkø - vis daugiau
Parayta admin Gegus 26 2011 06:01:20

Antrà kartà uostamiestyje vykæs þaidimas dviratininkams „Ar paþásti Klaipëdà?“ sulaukë dvigubai daugiau entuziastø. Išbandyti jëgas, surandant nuotraukose paþymëtus objektus, šeštadiená pasiryþo 22 dviratininkai.


Iplstos naujienos

Antrà kartà uostamiestyje vykæs þaidimas dviratininkams „Ar paþásti Klaipëdà?“ sulaukë dvigubai daugiau entuziastø. Išbandyti jëgas, surandant nuotraukose paþymëtus objektus, šeštadiená pasiryþo 22 dviratininkai.

Šákart intriguojanèio þaidimo organizatorius – parduotuvë „Tavo dviratis“ – dviratininkams pasiûlë miesto centre atrasti 7 objektus, išsidësèiusius 15 km spinduliu. Gavus „þemëlapá“ su fotografo Andriaus Pelakausko nuotraukomis, reikëjo atrasti Skulptûrø parke, Maþvydo alëjoje, H.Manto gatvëje, senamiestyje, piliavietëje, prie prekybos centro „Vëtrungë“ esanèius punktus. Þaidëjø šákart laukë ir viena uþuomina – vietoje konkretaus objekto – bijûnø bei jurginø nuotraukos, turëjusios nukreipti á Bijûnø ir Jurginø gatvës sankryþà.

Greièiausiai – per 26 min visus punktus surado Aurimas Bauþys. Antroji buvo Simona Mikalauskaitë, finišavusi per 41 min. O treèià vietà uþëmë Karina Sotèenko, nuo Simonos atsilikusi vos viena minute.

Nors þaidimo taisyklës neskatino skubëti, o tik atrasti visus „þemëlapyje“ paþymëtus punktus, dalyviai tarpusavyje rungtyniavo, neišvengiamai ánešdami á þaidimà varþybø dvasios.

Deja, ir šákart tik pusei þaidimo dalyviø pavyko atrasti visus 7 objektus, tad, pasak organizatoriø, tobulëjimui erdvë tikrai dar yra.

Þaidimà „Ar paþásti Klaipëdà“ ketinama organizuoti visà vasarà kartà per mënesá.

Skaityti toliau