Automobiliø stovëjimas 5 min. kainuoja nuo 50 iki 100 litø
Parayta admin Gegus 23 2008 00:23:45

Automobiliø kamðèiai – sostinës gyventojø kasdienybë, taèiau ten, kur jø nëra, chaosà miesto gatvëse sukelia nedrausmingi automobiliø vairuotojai. Vos tik atsisëdæs prie automobilio vairo daþnas eismo dalyvis tiesiog ignoruoja visiems galiojanèias Keliø eismo taisykles (KET). Tai patvirtina ir ðie Vilniaus Gedimino prospekte uþfiksuoti vaizdai.

Kyla klausimas, kas iðmokys vairuotojus nevaþiuoti per dviraèiø takus, nesustoti ir nestatyti automobiliø ant dviraèiø takø bei ten, kur pastatyti þenklai – sustoti ir stovëti draudþiama? Uþ tokiø kelio þenklø, þenklinimo nesilaikymà, KET numatyta nuo 50 iki 100 litø bauda.

Policijos eismo prieþiûros tarnyba kartais organizuoja specialias policijos priemones ðiø Keliø eismo taisykliø paþeidëjams drausminti. Toks patikrinimas ávyko ir geguþës 21 dienà.

 

http://www.balsas.lt/ | http://www.minam.lt