Prasidëjo aktyviausias dviraèiø vagysèiø sezonas
Parayta admin Gegus 28 2011 09:30:04

Statistikos rodo, kad dviraèiø vagysèiø skaièius þenkliai išauga besibaigiant pavasariui. Gyventojai turëtø atkreipti dëmesá, kaip bûtø galima saugiai palikti dviratá, kad gráþus netektø rasti su vienu ratu. Draudikai taip pat ragina ásitikinti, ar apsidraudusiems turtà draudimo apsauga galioja ir dviraèio vagystës atveju.


Iplstos naujienos

Informatikos ir ryšiø departamento statistiniais duomenimis, 2010 m. per mënesá vidutiniškai buvo pavagiami 145 dviraèiai per mënesá. Þiemà buvo pavogta 114 dviraèiø, pavasario mënesiais vagysèiø skaièius šoktelëjo net 4 kartus ir siekë 478.

Taèiau tradiciškai daugiausiai dviraèiø pavagiama vasarà – 2010 m. ilgapiršèiai pasisavino net 776 dviraèius, tuo tarpu rudená jø skaièius kiek sumaþëja – šiuo metø laiku nuo vagišiø nukentëjo 377 dviratininkai. Statistika atspindi, kad šiemet per pirmus keturis mënesius, palyginus su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, vagysèiø skaièius išaugo Kauno, Marijampolës, Šiauliø ir Tauragës apskrityse.

Draudimo bendrovës „ERGO Lietuva“ Turto draudimo departamento direktorius Tomas Nenartavièius teigia, kad draudþiantys turtà gyventojai praktiškai visuomet pasirenka draudimo apsaugà ir turimiems dviraèiams. Draudimo bendrovë „ERGO Lietuva“ šiemet sausio-geguþës mënesiais, lyginant su praëjusiø metø tuo paèiu laikotarpiu, sudarë penktadaliu daugiau turto draudimo sutarèiø, kuriose buvo átraukta ir dviraèiø apsauga. „Þala dël dviraèiø vagystës atlyginama pasirinkus namø turto draudimo apsaugà uþ vietos ribø. Ši draudimo apsauga uþtikrina visø daiktø, ne tik dviraèiø, apsaugà. Pasirinkusiems toká draudimà, bendrovë klientams þalà atlygina, jeigu daiktas prarandamas, pavyzdþiui, dël vagystës iš automobilio, sodybos, viešbuèio, vaikštant mieste ir t.t.“, – pasakoja T.Nenartavièius.

 

Skaityti toliau