Jean Lancri grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“
Parayta admin Birelio 28 2011 10:33:39

Š. m. birþelio 28 d. – liepos 15 d. Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) bei Prancûzø kultûros centre (Didþioji g. 1, Vilnius) bus eksponuojama Jean Lancri (Prancûzija) grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“.
Jean Lancri jau daugiau kaip du dešimtmeèius kuria grafikos darbø ciklà „Laiškanešys Ševalis su dviraèiu“. Bûtent šio ciklo darbai ir sudaro parodà „VELO = LOVE“.


Iplstos naujienos

Š. m. birþelio 28 d. – liepos 15 d. Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius) bei Prancûzø kultûros centre (Didþioji g. 1, Vilnius) bus eksponuojama Jean Lancri (Prancûzija) grafikos darbø paroda „VELO = LOVE“.
Jean Lancri jau daugiau kaip du dešimtmeèius kuria grafikos darbø ciklà „Laiškanešys Ševalis su dviraèiu“. Bûtent šio ciklo darbai ir sudaro parodà „VELO = LOVE“.

Menininko darbuose atgyja XIX-XX amþiø sandûroje gyvenæs prancûzø laiškanešys Ševalis (Facteur Cheval), kuris išgarsëjo savo rankomis pastatæs áspûdingos architektûros svajoniø namà. Jis bandë árodyti, kad viskas ámanoma pasitelkus valios galià. Dël to laiškininko Ševalio personaþà labai pamëgo to laikmeèio prancûzø siurrealizmo poetai.

J. Lancri „Laiškanešio Ševalio su dviraèiu“ ciklo darbuose kelia vienintelá klausimà: kas – Laiškanešys ar dviratis – primeta vienas kitam savo valià? Kai Laiškanešys mina pedalus, jis galvoja, kad vairuoja dviratá. Taèiau jei jis nuvargsta, ar tik ne EROSAS (kitaip tariant, LOVE), kuris, tarpininkaujant dviraèiui (VELO), verèia Laiškanešá tæsti kelionæ ir siekia, kad visur vyrautø jo ástatymas?

Darbai uþburia savo spalvomis ir netikëtais sprendimais: akriliniai daþai jungiami su tušu ant popieriaus, kartono, šilko ar gipso. Gerai ásiþiûrëjæ pamatysime, kad dviraèio (VELO) ratams naudojamas riebus pastelës sluoksnis.

J. Lancri (g. 1936) gyvena Paryþiaus regione, Mo (Meaux) mieste, yra Sorbonos universiteto profesorius emeritas, dviejø knygø autorius. „Laiškanešio Ševalio su dviraèiu“ ciklo parodos buvo surengtos Prancûzijoje, Maroke, Belgijoje, JAV, Rusijoje, Brazilijoje, Turkijoje.

Parodos kuratorius - prof. Vytautas Bikulèius.

Parodos atidarymas vyks š. m. birþelio 28 d. 17.30 Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius).

Kvieèiame apsilankyti!

Daugiau informacijos:

Audelin Chappuis

El. paštas: [email protected]

Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos galerijos darbo laikas
I-IV 9-17 val.
V 9-16 val.

Prancûzø kultûros centro darbo laikas
I-V 9-19 val.
VI 10-15 val.

http://www.dviratis.lt/