Dviratininkø þygis aplink Lietuvà pavyko
Parayta admin Birelio 28 2011 10:36:51

Pirmadienio paryèiais á Klaipëdà sugráþo penktadiená 8 val. ryto á rekordiná þygá aplink Lietuvà išvaþiavæ jauni dviratininkai Marius Puluikis ir Remigijus Balandis bei juos lydintis ekipaþas. Planuotas rekordas - aplink Lietuvà per 68 val. - ávykdytas.


Iplstos naujienos

Pirmadienio paryèiais á Klaipëdà sugráþo penktadiená 8 val. ryto á rekordiná þygá aplink Lietuvà išvaþiavæ jauni dviratininkai Marius Puluikis ir Remigijus Balandis bei juos lydintis ekipaþas. Planuotas rekordas - aplink Lietuvà per 68 val. - ávykdytas.

Projekto koordinatorius Rimantas Dailidonis pasakojo, jog þygio pradþioje buvo neramu, ar toká išbandymà atlaikys vaikinø sveikata, taèiau viskas ëjosi kaip iš pypkës, þygio nesutrukdë net vis prapliaupiantis lietus.

Dviratininkai Lietuvà apvaþiavo sëkmingai ir naujà rekordà pasiekë. Tai padaryta net greièiau negu planuota - daugiau nei 1 200 kilometrø nuvaþiuota per 67 val., nors planuota per 68. Paskaièiuota, jog viso vaþiavimo metu vaikinai ilsëjosi vos apie keturias valandas, kuriø metu pavalgydavo, buvo masaþuojami, tikrinami medikës, kartais nusnausdavo kelias minutes.

Skaityti toliau:

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/vakaru-lietuva/dviratininku-zygis-aplink-lietuva-pavyko-596683/