Vilniuje vyko rekordinis Lietuvos kalnø dviraèiø maratonas
Parayta admin Birelio 28 2011 10:48:33

Sekmadiená sostinëje, nepaisant lietaus, vyko rekordinis Lietuvos kalnø dviraèiø maratonas. Išankstinë registracija nustelbë organizatoriø prognozes ir dar penktadiená á Vilniaus etapà buvo uþsiregistravæ daugiau nei 700 dalyviø.


Iplstos naujienos

Sekmadiená sostinëje, nepaisant lietaus, vyko rekordinis Lietuvos kalnø dviraèiø maratonas. Išankstinë registracija nustelbë organizatoriø prognozes ir dar penktadiená á Vilniaus etapà buvo uþsiregistravæ daugiau nei 700 dalyviø.

Didþiausià dalyviø skaièiø sutraukæs kalnø dviraèiø maratonas startavo Vilniuje, šalia Saulëtekio stadiono (Saulëtekio al.).

„Kiekvienais metais Vilniuje startuoja daugiausiai dviraèiø mëgëjø, bet nesitikëjome, kad šiemet ketina dalyvauti tiek daug þmoniø“, – teigë Giedrius Adamonis, „Lietuvos dviraèiø maratonø taurës 2011“ organizatorius.

Pasak jo, varþybos suteikë daugybæ áspûdþiø tiek dalyviams, tiek þiûrovams.

„Kiekvienà dienà visu šviesiuoju paros metu šalia Saulëtekio stadiono bûriavosi dviraèiø mëgëjai ir bandë áveikti ruošiamà maratono trasà“, – sakë Julius Kvietkauskas, kalnø dviraèiø sporto federacijos (MTBF) direktorius.

Pasak kalnø dviraèiø sporto federacijos (MTBF) direktoriaus Juliaus Kvietkausko, daugiausiai dalyviø buvo dviraèiø sporto mëgëjai, norëjæ save išbandyti išties nesunkioje Vilniaus etapo trasoje.

Likæ „Lietuvos dviraèiø maratonø taurës 2011“ etapai:

liepos 17 d. Molëtuose,

rugpjûèio 14 d. Ignalinoje,
rugsëjo 25 d. Anykšèiuose.

Nuotraukø galerija / Šaltinis:

http://www.alfa.lt/straipsnis/11667655/Vilniuje.vyko.rekordinis.Lietuvos.kalnu.dviraciu.maratonas=2011-06-19_17-28/