Dviratininkø matomumà galëtø didinti lazeriai
Parayta admin Birelio 28 2011 10:49:32

Minti dviratá miesto centre per eismo ákarštá daþnai gali bûti ne silpnø nervø þmogui – be to, kad neturite rimtos apsaugos, maþesnis dviraèio greitis ir nedidelis jo pastebimumas privers klausytis automobiliø vairuotojø priekaištø.


Iplstos naujienos

Minti dviratá miesto centre per eismo ákarštá daþnai gali bûti ne silpnø nervø þmogui – be to, kad neturite rimtos apsaugos, maþesnis dviraèio greitis ir nedidelis jo pastebimumas privers klausytis automobiliø vairuotojø priekaištø.

Naujà idëjà kaip apsaugoti dviratininkus pasiûlë šio Brightono universiteto studentë Emily Brooke, konsultavusi su eismo saugos specialistais ir keliø priþiûrëtojais.

„80 proc. avarijø, á kurias patenka dviratininkai, nutinka, kai dviratis vaþiuoja tiesiai pirmyn ir á já trenkiasi automobilis. Daþniausias lemiantis veiksnys – automobilio vairuotojo tinkamai neapþiûrëtas kelias. Tai rodo, kad dviraèiai miestø gatvëse paprasèiausiai nepastebimi“, – rašoma pranešime, kurá išplatino britø Brightono universitetas.

Kad dviratininkai ir automobilininkai galëtø draugiškiau kartu egzistuoti, studentë dviraèiams pasiûlë ant rankenø tvirtinamà átaisà, kuris kelis metrus á prieká projektuotø áspëjantá þaliai švytintá þenklà. Šis þenklas, bûtø matomas ir dienos šviesoje, taip pat gali mirksëti. Ši idëja E. Brooke padëjo laimëti stipendijà minëtame JAV universitete, kur átaiso idëja bus vystoma toliau.

grynas.lt