Dviraèiams skirtas Nokia ákroviklis jau prekyboje!
Parayta admin Birelio 29 2011 14:21:47

Kà tik prekyboje pasirodë dviraèiams skirtas Nokia ákroviklis. Šiuo Nokia ákrovikliu savo telefonà galësite ákrauti tiesiog vaþinëdami dviraèiu. Ákroviklio rinkiná sudaro telefono laikiklis, ákroviklis ir generatorius. Telefono krovimas prasideda vaþiuojant 6 km/h greièiu ir baigiasi viršijus 50 km/h greitá.


Iplstos naujienos

Kà tik prekyboje pasirodë dviraèiams skirtas Nokia ákroviklis. Šiuo Nokia ákrovikliu savo telefonà galësite ákrauti tiesiog vaþinëdami dviraèiu. Ákroviklio rinkiná sudaro telefono laikiklis, ákroviklis ir generatorius. Telefono krovimas prasideda vaþiuojant 6 km/h greièiu ir baigiasi viršijus 50 km/h greitá. Pasak Nokia, efektyviausias krovimas vyksta vaþiuojant 12 km/h. Tai reiškia, kad pavaþinëjæ dviraèiu geras 20 minuèiø bûtent tokiu greièiu, mes pilnai ákrautume Nokia 1202 mobiløjá telefonà! Šis ákroviklis yra suderinamas su visais Nokia mobiliaisiais telefonais, kurie turi 2 mm ákrovimo lizdà. Þinoma, niekas jums nedraudþia papildomai nusipirkti perëjimà iš 2 mm lizdo á microUSB ir šá ákroviklá naudoti kartu su tais Nokia telefonais, kurie yra kraunami tik per microUSB lizdà. Puiki prekë dviraèiø megëjams artëjant pavasariui, tik kad kaina labai jau kandþiojasi – 160 Lt (iš eBay, su siuntimo išlaidomis). Ir kur tie Nokia þadëti 15 €?

http://www.sidlauskas.lt/dviraciams-skirtas-nokia-ikroviklis-jau-prekyboje/