Penktadiená á Vilniaus gatves iðvaþiavo ðimtai dviratinkø
Parayta admin Liepos 02 2011 10:23:56

Penktadiená vakare Vilniuje ávykusio „Kritinës masës“ renginio metu finišavo socialinës kampanijos „Pirmoji taisyklë – saugumas!“ pavasario etapas. Jo metu dviratininkai buvo raginami neþiûrëti pro pirštus á saugos priemoniø naudojimà. Anot projekto organizatoriø, per tris mënesius trukusá pirmàjá kampanijos etapà dviratininkams buvo išdalinta 2 tûkst. atšvaitø ir lankstinukø su svarbia eismo saugumo informacija.


Iplstos naujienos

Penktadiená vakare Vilniuje ávykusio „Kritinës masës“ renginio metu finišavo socialinës kampanijos „Pirmoji taisyklë – saugumas!“ pavasario etapas. Jo metu dviratininkai buvo raginami neþiûrëti pro pirštus á saugos priemoniø naudojimà. Anot projekto organizatoriø, per tris mënesius trukusá pirmàjá kampanijos etapà dviratininkams buvo išdalinta 2 tûkst. atšvaitø ir lankstinukø su svarbia eismo saugumo informacija.

Penktadiená Vilniuje vykusio birþelio mënesio „Kritinës masës“ renginio metu á sostinës gatves išvaþiavo apie pusë tûkstanèio dviratininkø.

Pirmieji projekto renginiai ávyko balandþio 29 dienà Šiauliuose ir Panevëþyje. Paskutiná geguþës penktadiená atšvaitai ir specialûs informaciniai bukletai buvo dalijami Kauno ir Klaipëdos dviraèiø entuziastams.

Projekto ambasadorë, geriausia 2011 metø Lietuvos sportininkë, pasaulio dviraèiø treko èempionë Simona Krupeckaitë dþiaugësi, jog vis daugiau dviratininkø naudoja saugos priemones.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/penktadieni-i-vilniaus-gatves-isvaziavo-simtai-dviratinku-360514