Pasiûlë rinktis - dviraèiø takà arba asfaltuotas gatves
Parayta admin Liepos 02 2011 16:13:31

Dviraèiø tako iš Kretingos á Palangà palei plentà Šiauliai-Palanga bent artimiausià penkmetá nebus.

„Nusistatykite prioritetus, ko norite – asfaltuotø gatviø ar dviraèiø takø“, - taip Kretingos rajono savivaldybës merui Juozui Maþeikai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Èerneckiui buvo pasakyta Respublikinëje automobiliø keliø direkcijoje Vilniuje. Direkcijoje rajono vadovai aiškinosi dviraèiø tako projektavimo, statybos ir finansavimo galimybes. Tà daryti juos vertë ir ramybës dël dviraèiø tako tiesimo á Palangà neduodantys rajono dviratininkø klubo „Tolumos“ entuziastai, kuriems ir gimë šio tako idëja. Klubo dviratininkai merui, Savivaldybës tarybai parašë dar vienà atvirà laiškà, kuriame reikalauja vystyti dviraèiø tako idëjà, jos nenumarinti.


Iplstos naujienos

Dviraèiø tako iš Kretingos á Palangà palei plentà Šiauliai-Palanga bent artimiausià penkmetá nebus.

„Nusistatykite prioritetus, ko norite – asfaltuotø gatviø ar dviraèiø takø“, - taip Kretingos rajono savivaldybës merui Juozui Maþeikai ir administracijos direktoriaus pavaduotojui Povilui Èerneckiui buvo pasakyta Respublikinëje automobiliø keliø direkcijoje Vilniuje. Direkcijoje rajono vadovai aiškinosi dviraèiø tako projektavimo, statybos ir finansavimo galimybes. Tà daryti juos vertë ir ramybës dël dviraèiø tako tiesimo á Palangà neduodantys rajono dviratininkø klubo „Tolumos“ entuziastai, kuriems ir gimë šio tako idëja. Klubo dviratininkai merui, Savivaldybës tarybai parašë dar vienà atvirà laiškà, kuriame reikalauja vystyti dviraèiø tako idëjà, jos nenumarinti.

J.Maþeika Savivaldybës tarybos narius patikino, jog valdþios veikëjai Vilniuje dël lëšø dviraèiø takui skyrimo nesileido á kalbas. „Mums buvo paaiškinta, jog rajono gatvëms ir keliams lëšos yra suplanuotos ir daugiau pinigø nebus. Jeigu norime tiesti dviraèiø takà, turime atsisakyti kuriai nors gatvei numatyto asfalto ar ko nors kito“, - praëjusià savaitæ Savivaldybës tarybos nariams nedþiugias naujienas iš Vilniaus dëstë meras.

Pasiûlymas rinktis dviraèiø tako tiesimà ar gatviø remontà dalá tarybos nariø papiktino. Jø ásitikinimu, toks pasiûlymas rajono atþvilgiu yra nesàþiningas. Tà, anot jø, patvirtina ir dviraèiø tako iš Palangos á Þibininkus atsiradimas: takas buvo tiesiamas iš tiksliniø lëšø, o ne kitø Palangos ar Kretingos rajono keliø ar gatviø tvarkymo sàskaita.

„Susisiekimo ministerija rengia specialiøjø šalies dviraèiø takø planà, kuriam lëšas skirs ir ES, o darbø pradþia numatoma 2014 metais. Tad takui á Palangà galëtume gauti ES pinigus“, - vilties neprarado J.Maþeika. Šià þinià išgirdæs tarybos narys Povilas Turauskis pareiškë, jog kretingiškiams reikalingas dviraèiø takas á naujai rengiamas Petrikaièiø kapines. Jo kolega Vytautas Karaliûnas ragino Savivaldybës vadovus, politikus nesnausti, kad dviraèiø takas iš Kretingos á Palangà patektø á rengiamà šalies specialøjá planà, kuo skubiau pasirûpinti þeme dviraèiø takui tiesti. „Visa þemë palei kelià á Palangà yra privati. Pirmiausia þemës reikalus kaþkokiu bûdu reikia susitvarkyti“, - teigë politikas.

Skaityti toliau: http://www.pajurionaujienos.com/?sid=6699&act=exp