Politikai uþsimojo iðguiti dviratininkus ið Laisvës alëjos
Parayta admin Liepos 03 2011 13:12:28

Populiariausio mieste dviraèiø tako Laisvës alëjoje gali nebelikti. Á miesto valdþià atëjæ socialdemokratai nutarë: dviraèiai – pavojingi tarsi sportiniai motociklai.


Iplstos naujienos

Populiariausio mieste dviraèiø tako Laisvës alëjoje gali nebelikti. Á miesto valdþià atëjæ socialdemokratai nutarë: dviraèiai – pavojingi tarsi sportiniai motociklai.

Kam uþkliuvo?

"Laisvës alëja yra pësèiøjø zona, kurioje dviratininkai dabar jauèiasi šeimininkai. Siekiame, kad alëjoje jie jaustøsi kaip sveèiai", – pareiškë vicemeras Kæstutis Krišèiûnas, paklaustas, ar tikrai pagrindinëje miesto arterijoje dviratininkai bus nepageidaujami.

Socialdemokratø deleguotas vicemeras teisinosi, kad kol kas dviraèiø tako niekas esà nenaikina, tik vyksta diskusija. K.Krišèiûnas nebuvo linkæs pripaþinti, kad tai jo idëja. "Administracijos darbuotojai iškëlë klausimà, ar tikslinga laikyti dviraèiø takà, nes kyla ávairiø nemalonumø ir incidentø. Gal bûtø verta dviratininkus nukreipti Karaliaus Mindaugo prospektu, árengiant privaþiavimo prie Laisvës alëjos takus A.Mickevièiaus ir Maironio gatvëse", – aiškino mero pavaduotojas.

Pasiteiravus, kiek ir kokiø incidentø Laisvës alëjoje pastaruoju metu kilo dël dviratininkø kaltës, K.Krišèiûnas nieko konkretaus negalëjo atsakyti. "Statistikos neþinau, bet visi kalba, kad matë ar girdëjo, kaip dviratininkas atsitrenkë ar ant ko nors uþvaþiavo. Apsimesti, kad nëra problemos, negalima", – tikino socialdemokratas.

Priminus, kad dviraèiai kaip susisiekimo ir laisvalaikio priemonë populiarëja tiek Europoje, tiek Kaune, K.Krišèiûnas puolë išsisukinëti: "Miesto gatvëse dviratininkams nesaugu. Dviraèiø takams priþiûrëti, krûmams išgenëti lëšø nebuvo skirta."

Akibrokštas iš savø

Neoficialiai kalbama, kad dviratininkus išmesti iš Laisvës alëjos pasišovæ ir kai kurie miesto tarybos nariai konservatoriai, nors jø lyderis Andrius Kupèinskas buvo šio dviraèiø tako iniciatorius.

"Pamenu, jauèiausi kaip dinozauras ant dviraèio, kai siûliau paþenklinti tà takà, nes valdantiesiems tuomet rûpëjo tik nerûkymo zona Laisvës alëjoje", – dešimtmeèio senumo ávykius prisiminë A.Kupèinskas.

Jis neabejoja, kad per tà laikà dviraèiø takas tikrai pasiteisino, nes Kaune dviraèiai vis labiau populiarëja – kilo judëjimas "Kritinë masë", pradëti organizuoti dviraèiø maratonai. Pats mëgstantis sësti ant dviraèio, buvæs Kauno meras ásitikinæs, kad dviratininkams bûtø dar patogiau, jeigu dviraèiø takas sujungtø Laisvës alëjà ir Àþuolynà.

"Kol nebuvo dviraèiø tako, dviratininkai nardë po Laisvës alëjà skersai išilgai. Dabar ir dviratininkai kultûringesni tapo, ir pëstieji tolerantiškesni", – pastebëjo A.Kupèinskas.

Pasak jo, uþmojai naikinti toká takà yra nesuprantami, nes dviratis yra bevariklë transporto priemonë, todël jais vaþinëjantiems kaunieèiams turëtø bûti išskirta zona pësèiøjø alëjoje. "Galbût tai politinis kerštas, bet juk ne man to dviraèiø tako reikëjo", – stebëjosi buvæs Kauno meras.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/naujienos/miestas/verslas-politika/politikai-uzsimojo-isguiti-dviratininkus-is-laisves-alejos-357101