Dviratininkai paragino Kauno vicemerà keliaujant patikrinti miesto dviraèiø takø bûklæ
Parayta admin Liepos 03 2011 13:17:14

Kaune dviratininkø laukia daug naujoviø. Drauge su dviratininkais, þurnalistais bei savivaldybës administracijos darbuotojais dviraèiais po Kauno centrinæ dalá pakeliavæ politikai akivaizdþiai ásitikino, su kokiom problemom susiduria bevariklio transporto propaguotojai antrajame pagal dydá Lietuvos mieste.


Iplstos naujienos

Kaune dviratininkø laukia daug naujoviø. Drauge su dviratininkais, þurnalistais bei savivaldybës administracijos darbuotojais dviraèiais po Kauno centrinæ dalá pakeliavæ politikai akivaizdþiai ásitikino, su kokiom problemom susiduria bevariklio transporto propaguotojai antrajame pagal dydá Lietuvos mieste.

Þygio maršrutà pasiûlë Linas Vainius - Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas. "Pasiûlëm toká maršrutà, kad visi patys išbandytø 1000 Kauno dviratininkø kasdienybæ. O miesto mero pavaduotojas Povilas Maèiulis mielai palaikë tokià idëjà ir visus sukvietë á šá þygá", - sakë L. Vainius.

Prieš sëdant ant dviraèiø, miesto vadovai pristatë naujoves, kurios turëtø nudþiuginti dviratininkus.

"Kauno dviratininkams pristatome naujà paslaugà - dviratininkai nebegalintys ar nebenorintys patys gráþti dviraèiu namo, turës galimybæ pasinaudoti taksi paslauga. Dvi Kaune veikianèios ámonës tam pritaikë savo mašinas, prie kuriø bagaþiniø bus galima prikabinti dviratá. Artimiausiu metu tokià paèià paslaugà pradës teikti ir Kauno viešasis transportas", - apie naujà idëjà pasakojo Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedëjas Paulius Keras.

Skaityti toliau: http://politika.atn.lt/straipsnis/81877/dviratininkai-paragino-kauno-vicemera-keliaujant-patikrinti-miesto-dviraciu-taku-bukle