Klaipëdoje startavæ atminimo þygio dalyviai pasiryþæ áveikti 300 km
Parayta admin Liepos 10 2011 09:28:39

Grupelë entuziastø Laisvës gynimo ir didþiøjø netekèiø atminimo metus pasiryþæ áprasminti dviraèiø þygiu, kurio maršrutas drieksis per þymias Vakarø Lietuvos istorines bei kultûrines vietas.


Iplstos naujienos

Grupelë entuziastø Laisvës gynimo ir didþiøjø netekèiø atminimo metus pasiryþæ áprasminti dviraèiø þygiu, kurio maršrutas drieksis per þymias Vakarø Lietuvos istorines bei kultûrines vietas.

Ketvirtadiená vidudiená iš Klaipëdos pajudëjæ þygeiviai per 4 dienas tikisi áveikti apie 300 km. Dviratininkai aplankys Juodàjà tvirtovæ Giruliuose, Senàjà Ápiltá, Apuolæ, Barstyèiø (Puokës) akmená, Sedà, Telšius, Varnius, Medvëgalá, Tverus, o kelionës maršrutà vainikuos Rietavas.

Skaityti toliau: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/miestas/klaipedoje-startave-atminimo-zygio-dalyviai-pasiryze-iveikti-300-km-362402