Verslo idëja: savitarnos dviraèiø taisykla
Parayta admin Liepos 10 2011 09:32:02

Jauna JAV bendrovë "Bike Fixstation" šalies dviraèiø sostine laikomame Mineapolyje atidarë pirmàjà savitarnos dviraèiø taisyklà. Joje smulkius remonto darbus lankytojai gali atlikti patys, o pardavimo automate siûloma tam reikalingø medþiagø, uþkandþiø ir gërimø.


Iplstos naujienos

Jauna JAV bendrovë "Bike Fixstation" šalies dviraèiø sostine laikomame Mineapolyje atidarë pirmàjà savitarnos dviraèiø taisyklà. Joje smulkius remonto darbus lankytojai gali atlikti patys, o pardavimo automate siûloma tam reikalingø medþiagø, uþkandþiø ir gërimø.

 

"Bike Fixstation" taisyklos lankytojai gali nemokamai pripûsti padangas, uþkelti dviratá ant specialaus stovo ir naudotis prie jo pritvirtintais árankiais. Remontui reikalingos medþiagos ir detalës (guma, kameros, klijai ir pan.) parduodamos grynuosius bei korteles priimanèiame automate.

Savitarnos taisykla gali dirbti praktiškai visà parà. Pirmoji taisykla árengta šalia itin populiaraus dviraèiø tako, bendrovë derasi ir dël antrosios taisyklos atidarymo. Teigiama, kad taisyklos áranga yra itin atspari galimam vandalizmui.

Skaityti toliau: http://vz.lt/4/straipsnis/2011/07/08/Verslo_ideja_savitarnos_dviraciu_taisykla