Kurortuose vagiðiai ðluoja dviraèius
Parayta admin Liepos 13 2011 15:55:35

Á Palangà poilsiautojø atsiveþti dviraèiai vis daþniau tampa nusikaltëliø grobiu. Vien per praëjusià savaitæ kurorte buvo pavogta 15 dviraèiø, kuriø vertë - apie 35 tûkst. litø, rašo „Lietuvos rytas“.


Iplstos naujienos

Á Palangà poilsiautojø atsiveþti dviraèiai vis daþniau tampa nusikaltëliø grobiu. Vien per praëjusià savaitæ kurorte buvo pavogta 15 dviraèiø, kuriø vertë - apie 35 tûkst. litø, rašo „Lietuvos rytas“.

Sekmadiená net keturiø brangiø dviraèiø neteko viename prabangiame Palangos viešbutyje poilsiaujanti gausi Rusijos pilieèiø šeimyna.

Automobiliais kelioms savaitëms á Palangà atvykæ kurorto sveèiai neteko dviejø juodos spalvos dviraèiø "Cube Ltd Race", taip pat baltos spalvos dviraèiø "Cube Wls Ams Comp" ir "Cube XMS".

Pasivaþinëjæ pajûriu sveèiai savo dviraèius nakèiai palikdavo prirakintus prie dviraèiø stovo, esanèio šalia áëjimo á viešbutá. Sekmadiená papusryèiavæ apie 10 val. jie išëjo iš viešbuèio ir pamatë, kad dviraèio stovas - tušèias.

Skaityti toliau: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/kurortuose-vagisiai-sluoja-dviracius.d?id=47500075&rsslink=true