"Baltic vairas" keièia strategijà
Parayta admin Liepos 13 2011 15:57:55

Vokietijos "Schminkewerke GmbH" ámoniø grupei priklausanti Šiauliø bendrovë "Baltic vairas", nematydama galimybiø pigiausiø prekiø segmente kautis su Azijos gamintojais, šiemet atsisakë vaikiškø dviraèiø gamybos.


Iplstos naujienos

Vokietijos "Schminkewerke GmbH" ámoniø grupei priklausanti Šiauliø bendrovë "Baltic vairas", nematydama galimybiø pigiausiø prekiø segmente kautis su Azijos gamintojais, šiemet atsisakë vaikiškø dviraèiø gamybos.

Bendrovë nusprendë gaminti aukštesnës kokybës dviraèius, kurie beveik visi parduodami Vakarø Europoje, pirmadiená rašo dienraštis "Verslo þinios".

"Per pirmàjá šiø metø pusmetá pardavëme beveik 235 tûkst. dviraèiø. Tai maþiau nei per tà patá laikotarpá pernai, taèiau pajamos iš pardavimø - didesnës", - nurodo "Baltik vairas" Ekonomikos skyriaus vadovas Petras Alekna.

"Baltik vairas" pradëjo specializuotis gaminti aukštesnio lygio dviraèius, grupës ámonei Vokietijoje visiškai perëjus prie elektriniø dviraèiø gamybos, o áprastiniø dviraèiø gamybà, kurios ji atsisakë, sukoncentravus Šiauliuose.

Skaityti toliau: http://klaipeda.diena.lt/naujienos/ekonomika/-baltic-vairas-keicia-strategija-363218