A.Zuoko planuose – elektriniø dviraèiø nuoma?
Parayta admin Liepos 18 2011 13:43:28

Sostinës meras Artûras Zuokas ir nedidelis bûrelis išrinktøjø penktadiená išbandë naujà transporto priemonæ – elektrinius dviraèius. DELFI þiniomis, miesto valdþia rimtai svarsto galimybæ mieste árengti tokiø dviraèiø nuomos sistemà.


Iplstos naujienos

Sostinës meras Artûras Zuokas ir nedidelis bûrelis išrinktøjø penktadiená išbandë naujà transporto priemonæ – elektrinius dviraèius. DELFI þiniomis, miesto valdþia rimtai svarsto galimybæ mieste árengti tokiø dviraèiø nuomos sistemà.

Naujàsias transporto priemones A. Zuokas pristatë rengdamas išvaþiuojamàjá posëdá su savivaldybës specialistais.

Skaityti toliau: http://verslas.delfi.lt/automoto/article.php?id=47623653