Dël dviraèiø vagys verþiasi á butus
Parayta admin Liepos 21 2011 13:20:29

Uostamiesèio policija skelbia, kad šià vasarà dviraèiø vagysèiø skaièius jau pasiekë pikà. Pastarosiomis savaitëmis ilgapiršèiai dviraèius vogë paèiais áþûliausiais bûdais.


Iplstos naujienos

Uostamiesèio policija skelbia, kad šià vasarà dviraèiø vagysèiø skaièius jau pasiekë pikà. Pastarosiomis savaitëmis ilgapiršèiai dviraèius vogë paèiais áþûliausiais bûdais.

Paþadino ásibrovëlis

Saldø vieno klaipëdieèio miegà paryèiais nutraukë iš balkono dviratá tempianèio vagies sukeltas triukšmas.

Debreceno gatvës daugiabutyje miegojæs klaipëdietis lange išvydo per balkonà išlipanèio þmogaus siluetà, paskui save vagis tempësi ir èia stovëjusá dviratá.

„Teko šokti iš lovos ir bëgti á kiemà. Vagis spëjo pasprukti, bet gerai, kad dviratá paliko“, – skundësi vyriškis.

Bandymas pavogti pirmojo aukšto balkone paliktà dviratá policijos pareigûnø net nebestebina. Esà bûta atvejø, kai dviraèius pavogë net ir iš aukšèiau esanèiø butø balkonø.

Skaityti toliau: http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/miestas/del-dviraciu-vagys-verziasi-i-butus-364075