„Velomaratone“ uþsiregistravo jau 1000 dviratininkø
Parayta admin Liepos 21 2011 13:25:53

Populiariausiame renginyje dviratininkams „Velomaratone“ uþsiregistravo daugiau nei 1000 dalyviø. Vos per kelias savaites pasiekti rezultatai dþiugina organizatorius ir teikia optimizmo, kad iki rugpjûèio 15 d. vyksianèia nemokama registracija suskubs pasinaudoti didþioji dauguma dalyviø. Sprendþiant iš duomenø, maratone dviratininkai mins ne tik individualiai, bet ir atstovaus itin originalioms komandoms.


Iplstos naujienos

Populiariausiame renginyje dviratininkams „Velomaratone“ uþsiregistravo daugiau nei 1000 dalyviø. Vos per kelias savaites pasiekti rezultatai dþiugina organizatorius ir teikia optimizmo, kad iki rugpjûèio 15 d. vyksianèia nemokama registracija suskubs pasinaudoti didþioji dauguma dalyviø. Sprendþiant iš duomenø, maratone dviratininkai mins ne tik individualiai, bet ir atstovaus itin originalioms komandoms.

Daugiausiai „Velomaratone“ registruojasi vyrai (70 proc.), o populiariausia vaþiavimo grupë – mëgëjø. Organizatoriai taip pat išskiria tendencijà registruotis šeimomis bei gausø dalyvavimà komandose. Šiuo atveju dviraèiø entuziastai stebina tokiais šmaikšèiais komandø pavadinimais, kaip „Kompiuteristai išeina á laukà“, „Brangus Dyzelis“, „Santa Barbara“ ir t.t.

Skaityti toliau: http://www.velomaratonas.lt/blog/2011/07/15/%E2%80%9Evelomaratone%E2%80%9C-uzsiregistravo-jau-1000-dviratininku/