S.Brundza: dviratininkai ir dienà turëtø vaþinëti su ájungtais þibintais
Parayta admin Liepos 27 2011 06:43:50

Jau dvejus metus Lietuvos dviratininkø bendrija siekia pakeisti kai kuriuos Keliø eismo taisykliø (KET) punktus.

Kà daryti, kad dviratininkai jaustøsi saugûs? Þinomas lenktynininkas, vienas iš Susisiekimo ministerijos sudarytos darbo grupës nariø, Stasys Brundza ásitikinæs: dviratininkai net ir dienà turi vaþinëti su ájungtais þibintais.


Iplstos naujienos

Jau dvejus metus Lietuvos dviratininkø bendrija siekia pakeisti kai kuriuos Keliø eismo taisykliø (KET) punktus.

Kà daryti, kad dviratininkai jaustøsi saugûs? Þinomas lenktynininkas, vienas iš Susisiekimo ministerijos sudarytos darbo grupës nariø, Stasys Brundza ásitikinæs: dviratininkai net ir dienà turi vaþinëti su ájungtais þibintais.

Vadina absurdiška idëja

Tokius siûlymus Lietuvos dviratininkø bendrijos pirmininkas Linas Vainius vadina absurdiškais.

„Be galo prieštaringa nuostata. Siûlomas unikalus Europoje ir galbût net pasaulyje keliø eismo taisykliø pakeitimas, stokojantis logikos ir pagrástumo“, - ásitikinæs L. Vainius.

Paskutiniame darbo grupës posëdyje buvo siûloma á Keliø eismo taisykles átraukti reikalavimà dviratininkams: šie ant dviraèio turëtø sësti tik apsivilkæ šviesà atspindinèià liemenæ arba ant dviraèio priekio turëtø degti baltos šviesos, o gale – raudonos šviesos þibintas.

„Tokios nuostatos nëra jokioje Europos šalyje, o galioja paprasta ir aiški nuostata, kurià mes siûlome áteisinti, t.y. þibintai turi šviesti tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui. Tokia tvarka galioja Europoje“, - pasakoja L.Vainius.

Skaityti toliau: http://www.grynas.lt/gyvenimas/sbrundza-dviratininkai-ir-diena-turetu-vazineti-su-ijungtais-zibintais.d?id=47953307