Neringoje padaugëjo dviraèiø vagysèiø
Parayta admin Liepos 29 2011 11:48:37

Neringoje, kaip ir visame Lietuvos pajûryje, padaugëjus poilsiautojø ir kitø aktyvaus poilsio mëgëjø, paskui juos atvyksta svetimà turtà pasisavinti mëgstanèiø ilgapiršèiø. Vienu iš populiariausiø ir, deja, dël paèiø þmoniø aplaidumo, lengvai prieinamu grobiu tampa dviraèiai.


Iplstos naujienos

Neringoje, kaip ir visame Lietuvos pajûryje, padaugëjus poilsiautojø ir kitø aktyvaus poilsio mëgëjø, paskui juos atvyksta svetimà turtà pasisavinti mëgstanèiø ilgapiršèiø. Vienu iš populiariausiø ir, deja, dël paèiø þmoniø aplaidumo, lengvai prieinamu grobiu tampa dviraèiai.

Per šá vasaros sezono laikotarpá á Neringos policijà kreipësi asmenys dël 12 dviraèiø vagysèiø, dalis atsisakë rašyti pareiškimus, kreipësi dël informacijos ar paþymø draudimui. Brangiausiai pavogti dviraèiai ákainuoti po 3500 litø.

Prieš kelias dienas á policijà kreipësi Vokietijos pilietis ir pranešë, kad pavogti du surakinti dviraèiai, kuriø vertë apie 5000 Lt. Uþ poros valandø miške paslëptus dviraèius aptiko aplinkà tvarkanti mergina. Vagys nespëjo ávykdyti savo këslø, vokieèiø turistai labai apsidþiaugë atgavæ dviraèius.

Skaityti toliau: http://www.ve.lt/naujienos/kriminalai/neringoje-padaugejo-dviraciu-vagysciu-611521/