Dviratininkø saugumui - naujos idëjos
Parayta admin Rugpjio 02 2011 19:13:10

Vakarø Europos valstybiø statistika byloja, kad 80 proc. eismo avarijø, kuriuose dalyvauja automobiliai bei dviraèiai, didmiesèio gatvëse ávyksta automobilininkams rikiuojantis ir nepastebint nedidelës ir tylios transporto priemonës.


Iplstos naujienos

Vakarø Europos valstybiø statistika byloja, kad 80 proc. eismo avarijø, kuriuose dalyvauja automobiliai bei dviraèiai, didmiesèio gatvëse ávyksta automobilininkams rikiuojantis ir nepastebint nedidelës ir tylios transporto priemonës.

Paprastà ir efektyvø problemos sprendimo bûdà pasiûlë Braitono (Brighton) universiteto dizaino studentë Emily Brooke. Mergina sukûrë prietaisà, kuris dviratininkø ar motoroleriø bei motociklø vairuotojø neleis palikti nematomais.

"Blaze" pavadinta áranga yra kompaktiškas baterijø maitinamas lazerinis projektorius, montuojamas ant dviraèio vairo. Šis prietaisas keliø metrø atstumu prieš dviratá ant kelio projektuoja ryškø vaizdà. Šio vaizdo forma gali bûti labai ávairi - nuo uþrašø iki paveikslëliø.

Tikimasi, kad toká atvaizdà pamatæs automobilio vairuotojas supras, jog šalia juda dviratis ar motoroleris, ir išvengs pavojingo manevro.

http://www.ve.lt/naujienos/ekonomika/automobiliai/dviratininku-saugumui---naujos-idejos-613111/