"Ride for your rights" dviratininkø þygis atvyksta á Lietuvà
Parayta admin Rugpjio 06 2011 08:54:00

Ei, dviraèio fane, mink uþ savo teises!
Organizacijos Campus Europea (CE) ir Erasmus students network (ESN) rengia akcijà “Ride for your rights”.
Mûsø tikslas: didinti jaunimo mobilumà visoje Europoje.


Iplstos naujienos

Ei, dviraèio fane, mink uþ savo teises!
Organizacijos Campus Europea (CE) ir Erasmus students network (ESN) rengia akcijà “Ride for your rights”.
Mûsø tikslas: didinti jaunimo mobilumà visoje Europoje
Kaip: þygis dviraèiais nuo Serbijos iki Rusijos, kurio metu bûrelis keliautojø aplankys didþiàjà dalá Rytø Europos miestø

Tad prisijunk ir tu prie aktyviø lietuviø bûrio! Visi norintys sutikti keliautojus Kaune yra kvieèiami rugpjûèio 19d. 16h atriedëti prie Soboro (Nepriklausomybës a).
“Ride for your rights” programa Kaune (rugpjûèio 19d):
14 00 Dviratininkø delegacijos atvykimas á Kaunà;
14 00 – 15 30 ásikûrimas;
16 00 išvykimas su dviratininkais nuo Soboro;
16 15 oficialus mero, rektoriaus, organizatoriø pasveikinimas aikštëje prie Savivaldybës;
16 45 – 18 00 dviraèiø estafetës santakoje.
18 30 – 20 00 vakaronë Universitete.
Paþymëtoje dalyje itin kvieèiami visi dviraèio fanai!!!

Nebûk abejingas jaunimo mobilumui!

Daugiau info ieškokite: http://www.rideforyourrights.org/

Skaityti toliau: http://dviratis.lt/