„Velomaratone“ mins ir Artûras Zuokas
Parayta admin Rugpjio 08 2011 16:20:15

Rugpjûèio 21 d. Vilniuje vyksianèiame didþiausiame dviraèiø renginyje „Velomaratone“ dalyvaus ir sostinës meras Artûras Zuokas. Meras, aktyviai skatinantis naudoti dviraèius kaip alternatyvias transporto priemones, ir pats vaþiuos kartu su tûkstanèiais dviratininkø.


Iplstos naujienos

Rugpjûèio 21 d. Vilniuje vyksianèiame didþiausiame dviraèiø renginyje „Velomaratone“ dalyvaus ir sostinës meras Artûras Zuokas. Meras, aktyviai skatinantis naudoti dviraèius kaip alternatyvias transporto priemones, ir pats vaþiuos kartu su tûkstanèiais dviratininkø.


„Tai bus puiki šventë visiems dviraèiø entuziastams, tad su malonumu prisijungsiu ir pats. Dviraèiai yra gera, patogi ir sveika susisiekimo priemonë, svarbiausia, kad ant dviraèiø takø nestovëtø automobiliai“, – šypsojosi A. Zuokas

Meras „Velomaratone“ taip pat ásteigë savo tauræ. Ji bus áteikta gausiausiai mëgëjø komandai. Organizatoriai tikisi, kad mero vaþiavimas maratone taps kasmetine tradicija ir jis savo darbotvarkëje priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená pasiþymës kaip „Velomaratono“ sekmadiená.

„Norime sukurti metø šventæ visiems dviraèiø entuziastams. Savo debiutu, „Velomaratonas“ jau ásitvirtino jø bendruomenëje, kaip graþiausias dviraèiø renginys. Labai malonu matyti, kad Vilnius taip pat supranta šio renginio svarbà, o mero dalyvavimas – puikiai tai parodo“, – sako renginio organizatorius Benediktas Vanagas.

Pernai „Velomaratonas“ tapo rekordiniu renginiu, kuriame vaþiavo 2700 dalyviø. Šiemet, likus dviem savaitëms iki renginio, jame spëjo uþsiregistruoti jau virš 2000 dviratininkø. Pasak „Velomaratono“ organizatoriø, tokie rodikliai teikia optimizmo susiburti beveik dvigubai tiek socialiai aktyviø bendraminèiø.

„Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis populiariausias renginys dviratininkams Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje. Renginio metu profesionalûs sportininkai rungsis 80 km trasoje, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km. Oficiali renginio svetainë: www.velomaratonas.lt.