Dviraèiø take BMW partrenkë du dviratininkus
Parayta admin Rugpjio 10 2011 21:08:52

Vilniuje, Þaliøjø eþerø gatvëje, sekmadiená, apie 17.15 val., nelinksmai baigësi dviejø jaunø vyrø pasivaþinëjimas dviraèiais – juos dviraèiø take partrenkë iš aikštelës išvaþinëjæs automobilis BMW.
 


Iplstos naujienos

Vilniuje, Þaliøjø eþerø gatvëje, sekmadiená, apie 17.15 val., nelinksmai baigësi dviejø jaunø vyrø pasivaþinëjimas dviraèiais – juos dviraèiø take partrenkë iš aikštelës išvaþinëjæs automobilis BMW.

Vienas iš nukentëjusiøjø DELFI pasakojo vaþiavæs pirmas, draugas – iš paskos. Dviraèiø takas eina per išvaþiavimà iš aikštelës. Iš jos á gatvæ išvaþiuojantis „BMW 525”, kuriuo vaþiavo du kombinezonais vilkintys vyrai, kliudë pirmojo dviraèio galiná ratà, o antrajam kliuvo gerokai smarkiau: pirmasis dviratininkas liko sveikas (tik sugadintas dviratis), o antràjá – 25 metø vaikinà – greitoji pagalba išveþë á ligoninæ.

Skaityti toliau ir foto: http://www.delfi.lt/news/daily/crime/dviraciu-take-bmw-partrenke-du-dviratininkus.d?id=48343323