Dviratininkai ið Lenkijos vël sugráþo
Parayta admin Rugpjio 10 2011 21:09:37

Lenkai nakvynei pasirinko Balsiø poilsio bazæ. Vienà dienà dviratininkai mynë pedalus á Akmenæ, kità dienà — prie Plateliø eþero (Plungës rajonas). Sveèiai dviraèiais vaþiavo á Þagaræ, o á Balsius gráþo savo mikroautobusu.


Iplstos naujienos

Lenkai nakvynei pasirinko Balsiø poilsio bazæ. Vienà dienà dviratininkai mynë pedalus á Akmenæ, kità dienà — prie Plateliø eþero (Plungës rajonas). Sveèiai dviraèiais vaþiavo á Þagaræ, o á Balsius gráþo savo mikroautobusu.

Pirmà kartà Konino dviratininkø klubo atstovai buvo atvykæ birþelio mënesio pradþioje á Þiemgaliø kraštà lankyti muziejø, gamtos, istorijos ir kitø objektø. Tai buvo pirmoji tokia gausi uþsienio turistø grupë, pasirinkusi retà turistavimo bûdà po šá kraštà — dviraèiais. Ir taip per dienà — vidutiniškai bemaþ po 100 kilometrø.

Su pirmàja uþsienieèiø grupe keliavæs Andþejus Kalianskijus ir subûrë kitus dviratininkus pavaþinëti sudominusiais keliais.

Skaityti toliau: http://www.skrastas.lt/?data=2011-08-08&rub=1065924811&id=1312778763