Nepriklausomybës aikðtëje prie Seimo vyks „Velo diena"
Parayta admin Rugpjio 10 2011 21:13:34

Rugpjûèio 16-21 d. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyks daugiadienës dviraèiø plento lenktynës „Baltic Chain Tour“, skirtos simboliškai paminëti 1989 m. rugpjûèio 23 d. vykusá Baltijos kelià. Lenktynëse dalyvaus komandos iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Suomijos ir kt. Europos valstybiø, o Lietuvos komandai atstovaus tokios þinomos dviraèiø sporto legendos kaip Raimondas Rumšas, Gediminas Bagdonas ir kt.


Iplstos naujienos

Rugpjûèio 16-21 d. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vyks daugiadienës dviraèiø plento lenktynës „Baltic Chain Tour“, skirtos simboliškai paminëti 1989 m. rugpjûèio 23 d. vykusá Baltijos kelià. Lenktynëse dalyvaus komandos iš Latvijos, Estijos, Rusijos, Baltarusijos, Suomijos ir kt. Europos valstybiø, o Lietuvos komandai atstovaus tokios þinomos dviraèiø sporto legendos kaip Raimondas Rumšas, Gediminas Bagdonas ir kt.

Rugpjûèio 16 d. Vilniuje, Goštauto g. 18.30-20.30 val. ávyks lenktyniø prologas, skirtas atidaryti daugiadienæ dviraèiø šventæ, kurioje taip pat varþysis visø šaliø atstovai.
Visà dienà, nuo pat 15 val. Nepriklausomybës aikštëje prie Seimo vyks „Velo diena“ – pramoginiai renginiai skirti populiarinti dviraèiø sporto judëjimà.

Jos metu savo ekstremalius pasirodymus rodys BMX‘eriai, bus árengta dviraèiø mokyklëlë maþiesiems šventës sveèiams, dviraèiø daliø mainø kampas, bendradarbiaujant su policija norintys galës pasiþymëti savo dvirates transporto priemones siekiant jas apsaugoti nuo vagysèiø bei daugybë kitø pramogø. „Velo dienà“ uþdarys finalinis koncertas, kurio metu pasirodys Deivis kartu su savo grupe.

dviratis.lt