Naktinë kritinë masë Vilniuje (Night mass)
Parayta admin Rugpjio 10 2011 21:22:32

Hey, štai ir vël artëja naktinukø penktadienis:) Ratuotø riteriø komanda, vël pajudës Vilniaus gatvëmis, lai jungiasi visi dideli ir maþi:) Šákart vël bus dalinami atšvaitai, kad bûtumëm saugûs ir pastebimi:) Beje jei turit kokiø pasiûlymø, rašykit:) Tad iki penktadienio:)


Kritinë masë vyksta dienomis, taèiau manau yra tokiø, kurie mëgsta pasivaþinëti ir naktinëmis gatvëmis:)

Šioje naktinukø grupëje galit skelbti apie naktinius pasivaþinëjimus ir pan.:) O kartà á mënesá vël susirinkti bendrai ir pagàsdintá miegantá Vilniø:)

Nuo šiol rinksimës kiekvieno mënesio antrà penktadiená prie katedros 23:00val.
Tad platinkim šià þinià ir plëskimës!:)


Iplstos naujienos

Hey, štai ir vël artëja naktinukø penktadienis:) Ratuotø riteriø komanda, vël pajudës Vilniaus gatvëmis, lai jungiasi visi dideli ir maþi:) Šákart vël bus dalinami atšvaitai, kad bûtumëm saugûs ir pastebimi:) Beje jei turit kokiø pasiûlymø, rašykit:) Tad iki penktadienio:)


Kritinë masë vyksta dienomis, taèiau manau yra tokiø, kurie mëgsta pasivaþinëti ir naktinëmis gatvëmis:)

Šioje naktinukø grupëje galit skelbti apie naktinius pasivaþinëjimus ir pan.:) O kartà á mënesá vël susirinkti bendrai ir pagàsdintá miegantá Vilniø:)

Nuo šiol rinksimës kiekvieno mënesio antrà penktadiená prie katedros 23:00val.
Tad platinkim šià þinià ir plëskimës!:)

http://www.facebook.com/event.php?eid=260417313969299