„Velomaratono“ metu Vilniuje bus ribojamas eismas ir keisis vieðojo transporto marðrutø trasos
Parayta admin Rugpjio 20 2011 14:26:05

Rugpjûèio 21 d., sekmadiená, Vilniuje vyksianèio „Velomaratono“ trasa, kuri driekiasi Gedimino prospektu, Šventaragio gatve, T.Vrublevskio g., Karaliaus Mindaugo tiltu, Þvejø g., Upës g., Vytauto g., A.Mickevièiaus g. per Þvëryno tiltà, A.Goštauto g. (su apsisukimu ties Baltuoju tiltu ir gráþimu atgal) bus draudþiamas eismas ir keisis kai kuriø troleibusø ir autobusø maršrutai.


Iplstos naujienos

Rugpjûèio 21 d., sekmadiená, Vilniuje vyksianèio „Velomaratono“ trasa, kuri driekiasi Gedimino prospektu, Šventaragio gatve, T.Vrublevskio g., Karaliaus Mindaugo tiltu, Þvejø g., Upës g., Vytauto g., A.Mickevièiaus g. per Þvëryno tiltà, A.Goštauto g. (su apsisukimu ties Baltuoju tiltu ir gráþimu atgal) bus draudþiamas eismas ir keisis kai kuriø troleibusø ir autobusø maršrutai.

 

 „Velomaratono“ dienà 6–17 val. bus draudþiama statyti transporto priemones visoje maratono trasoje, 10–17 val. – draudþiamas transporto eismas visoje maratono trasoje, o nuo 12 val. iki 17 val. keisis viešojo transporto maršrutø trasos.

 

Populiariausio dviraèiø renginio trasa sudaro uþdarà ratà, o startas bei finišas árengti ties LR Seimo rûmais (Gedimino pr.53), kuriø aikštëje ásikurs ir pramoginis „Velomaratono miestelis“. Taip pat prie Seimo ávyks kasmetinis valstybinës reikšmës renginys – kario savanorio Artûro Sakalausko atminimo ceremonija.

 

„Kelias, kuriuo sekmadiená mins tûkstanèiai dviratininkø yra paþymëtas ir itin reikšmingu valstybei ávykiu. Šiemet „Velomaratono“ šventë sutampa su prieš 20 metø Seimo rûmø prieigosestabdant Sovietø armijos išpuolá þuvusio Artûro Sakalauskometinëmis. Taigi, kiekvieno „Velomaratono“ dalyvio vaþiavimas bus skirtas paminëti ir šià Lietuvos nepriklausomybei svarbià datà“, – sako „Velomaratono“ organizatorius Benediktas Vanagas.

 

Visoje maratono trasoje bus árengti laikini kelio ir informaciniai þenklai, apsauginës tvorelës, budës saugos tarnyba, o reikšmingose sankryþose – policija. Organizatoriai ragina vairuotojus bûti atidþiais, stebëti kelio þenklus ir laikytis keliø eismo taisykliø.

 

Rugpjûèio 21 d. nevaþiuos šiø maršrutø troleibusai –  4 Antakalnis-Gerosios Vilties st., 5 Þirmûnai-Stotis, 10 Antakalnis-Kalvarijø g.-Naujininkai, 13 Þirmûnai-Šeimyniškiø g.-Naugarduko g., 14 Antakalnis-Þygimantø g.-J.Basanavièiaus g.-Gerosios Vilties, 20 Þirmûnai-Þygimantø g.-Pylimo g.-Stotis, o nuo12.00 val. iki 17.00 val. keisis šiø troleibusø darbas:

 

2 Saulëtekis – Þygimantø g. – Stotis maršruto troleibusai nuo Saulëtekio vaþiuos Antakalnio g., Þirmûnø tiltu, Šeimyniškiø g., Konstitucijos pr. iki Pedagoginio universiteto þiedo. Atgal – nuo Pedagoginio universiteto þiedo,  Konstitucijos pr., Šeimyniškiø g., Þirmûnø tiltu, Antakalnio g., toliau – senàja trasa;

3 Karoliniškës – Þvërynas – Þygimantø g. – Antakalnismaršruto troleibusai iš Antakalnio vaþiuos Þirmûnø tiltu, Šeimyniškiø g., Konstitucijos pr., T. Narbuto g. toliau savo maršruto trasa. Atgal – T. Narbuto g., Konstitucijos pr., Šeimyniškiø g., Þirmûnø tiltu, toliau – senàja trasa;

6 Þirmûnai – Kalvarijø g. – J.Basanavièiaus g. – Þemieji Paneriaimaršruto troleibusai nuo Savanoriø st. vaþiuos Þemaitës, Kauno gatvëmis iki Stoties. Atgal – Kauno, Þemaitës gatvëmis, Savanoriø prospektu, toliau – senàja trasa;

11 Antakalnis – Kalvarijø g. – Karoliniškës – Pašilaièiaimaršruto troleibusai nuo Pašilaièiø troleibuso þiedo vaþiuos iki Gerosios Vilties þiedo ir atgal;

12 Þirmûnai – Šeimyniškiø g. – J.Basanavièiaus g.– Þemieji Paneriai maršruto troleibusai nuo Savanoriø st. vaþiuos Þemaitës, Kauno gatvëmis iki Stoties. Atgal – Kauno, Þemaitës gatvëmis, Savanoriø prospektu iki Þemøjø Paneriø;

17 Þirmûnai – Naujininkai maršruto troleibusai nuo pradinës stotelës „Šaltinëlis“ vaþiuos iki Þirmûnø þiedo ir atgal;

 

Rugpjûèio 21 d.  nuo 12.00 val. iki 17.00 val. keisis šiø maršrutø autobusø darbas:

 

2 Šeškinë–Centras–Oro uostasmaršruto autobusai nuo Ukmergës g., vaþiuos Geleþinio Vilko, V.Pietario g., Savanoriø pr., J.Basanavièiaus g., toliau – senàja trasa. Atgal – nuo Švitrigailos g. vaþiuos J.Basanavièiaus, Savanoriø pr, V. Pietario, Geleþinio Vilko, Ukmergës gatvëmis, toliau – senàja trasa.

4 Centras–Pylimo g.–Naujoji Vilniamaršruto autobusai nuo M. Daukšos g. vaþiuos Aušros Vartø, Geleþinkelio gatvëmis iki Stoties. Atgal – Stoties, Sodø, Bazilijonø gatvëmis;

10 Fabijoniškës–Baltupiai–Markuèiaimaršruto autobusai nuo Kalvarijø g. vaþiuos Šeimyniškiø, Olandø, Zarasø, Subaèiaus gatvëmis, toliau – senàja trasa. Atgal – Subaèiaus, Zarasø, Olandø, Šeimyniškiø, Kalvarijø gatvëmis, toliau – senàja trasa;

11 ÞvërynasUþupis maršruto autobusai nuo Sëliø g. vaþiuos Kæstuèio, Liubarto g., J.Jasinskio g.,  Pamënkalnio g., Pylimo g., Bazilijonø g., M.Daukšos g., Subaèiaus g., Maironio g., Uþupio g., toliau – senàja trasa, o atgal – senàja trasa ir nuo Pamënkalnio g. vaþiuos J.Jasinskio, Liubarto, Kæstuèio, Sëliø gatvëmis;

22 Centras–Oslo g.–Lazdynaimaršruto autobusai nuo V.Kudirkos g. vaþiuos J.Jasinskio gatve iki Liubarto tilto. Atgal – J. Jasinskio, V. Kudirkos gatvëmis, toliau – senàja trasa;

26 Stotis–Pylimo g.–Santariškësmaršruto autobusai nuo Kalvarijø g. vaþiuos Šeimyniškiø, Olandø, Zarasø gatvëmis, Senamiesèio aplinkkeliu, Geleþinkelio gatve iki Stoties. Atgal – Geleþinkelio gatve, Senamiesèio aplinkkeliu, Zarasø, Olandø, Šeimyniškiø, Kalvarijø gatvëmis, toliau – senàja trasa;

26A Þaliasis tiltas–Didlaukio g.–Baltupio g.–Santariškësmaršruto autobusai nuo Kalvarijø g. vaþiuos Šeimyniškiø gatve iki Þirmûnø þiedo. Atgal – Šeimyniškiø, Kalvarijø gatvëmis, toliau – senàja trasa.

33 Pašilaièiai–Baltupiai–Rinktinës g.–Guriaimaršruto autobusai nuo Kalvarijø g. vaþiuos Šeimyniškiø, Olandø, Zarasø gatvëmis, toliau – senàja trasa. Atgal – nuo P.Višinskio g. vaþiuos Zarasø, Olandø, Šeimyniškiø, Kalvarijø gatvëmis, toliau – senàja trasa;

43 Fabijoniškës–Centrasmaršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. vaþiuos Šeimyniškiø, Olandø, Zarasø gatvëmis, Senamiesèio aplinkkeliu, Geleþinkelio gatve iki Stoties. Atgal – Geleþinkelio gatve, Senamiesèio aplinkkeliu, Zarasø, Olandø, Šeimyniškiø gatvëmis, Konstitucijos pr., toliau – senàja trasa;

44 Parko g.–Olandø g.–Þygimantø g.maršruto autobusai nuo Olandø g. vaþiuos Šeimyniškiø g., Konstitucijos pr. iki Pedagoginio universiteto þiedo. Atgal – Konstitucijos pr.,  Šeimyniškiø g., toliau – senàja trasa;

47 Pilaitë–Centrasmaršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. vaþiuos Šeimyniškiø gatve iki Þirmûnø þiedo. Atgal – Šeimyniškiø gatve, Konstitucijos pr., toliau – senàja trasa;

53 Fabijoniškës–Kalvarijø g.–Pylimo g.–Stotismaršruto autobusai nuo Kalvarijø g. vaþiuos Šeimyniškiø, Olandø, Zarasø gatvëmis, Senamiesèio aplinkkeliu, Geleþinkelio gatve iki Stoties. Atgal – Geleþinkelio gatve, Senamiesèio aplinkkeliu, Zarasø, Olandø, Šeimyniškiø, Kalvarijø gatvëmis, toliau – senàja trasa;

56 Fabijoniškës–Šeškinë–Konstitucijos pr.–Centrasmaršruto autobusai nuo Konstitucijos pr. vaþiuos Šeimyniškiø gatve iki Þirmûnø þiedo. Atgal – Šeimyniškiø gatve, Konstitucijos pr., toliau – senàja trasa;

73 Justiniškës–Centras–Vilkpëdëmaršruto autobusai nuo Ukmergës g. vaþiuos Geleþinio Vilko, V.Pietario g., Savanoriø pr., J.Basanavièiaus g., toliau – senàja trasa. Atgal – J.Basanavièiaus g., Savanoriø pr., V. Pietario, Geleþinio Vilko, Ukmergës gatvëmis, toliau – senàja trasa.

 

2011 m. rugpjûèio 21 d.  iki 17.00 val. keisis šiø maršrutø autobusø darbas:

 

40 Fabijoniškës Centras maršruto autobusai nuo Ukmergës g. vaþiuos Konstitucijos pr. Šeimyniškiø gatve iki Þirmûnø þiedo. Atgal – Šeimyniškiø g., Konstitucijos pr., Ukmergës g., toliau – senàja trasa;

46 Pašilaièiai Centras maršruto autobusai nuo Ukmergës g. vaþiuos Konstitucijos pr. Šeimyniškiø gatve iki Þirmûnø þiedo. Atgal – Šeimyniškiø g., Konstitucijos pr., Ukmergës g., toliau – senàja trasa.

 

 „Metø sporto renginys 2010“ titulà turintis „Velomaratonas“ – antrus metus priešpaskutiná rugpjûèio sekmadiená vykstantis didþiausias sporto renginys Lietuvoje. Jo metu trijø kategorijø dviratininkai – vaikai, mëgëjai ir sportininkai – vaþiuoja áspûdinga dviraèiø maratono trasa, esanèia Vilniaus senamiestyje.

 

Renginio metu sportininkës rungsis 40 km trasoje, o sportininkai – 80 km, mëgëjø kategorijos dalyviai vaþiuos 24 km, o vaikø grupë – 2,4 km.