Vasaros derlius – traumos
Paraðyta admin Rugpjûèio 25 2011 15:13:50

Šià vasarà sumaþëjo vandenyje patiriamø traumø, taèiau medikams darbo padaugëjo dël susiþalojusiø dviratininkø. Traumatologai pastebi, kad pastaraisiais metais išvengiama itin sunkiø traumø, kurios prieš gerà dešimtmetá vasarà buvo ligoniniø kasdienybë.


Iðplëstos naujienos

Šià vasarà sumaþëjo vandenyje patiriamø traumø, taèiau medikams darbo padaugëjo dël susiþalojusiø dviratininkø. Traumatologai pastebi, kad pastaraisiais metais išvengiama itin sunkiø traumø, kurios prieš gerà dešimtmetá vasarà buvo ligoniniø kasdienybë.

Suvaþiuoja visa Lietuva

Uostamiesèio traumatologai teigë, kad vasarà darbo padaugëja ne tik dël padaþnëjanèiø traumø, bet ir pajûrio specifikos. Atostogauti èia susirenka poilsiautojai iš visos Lietuvos. Jiems ramø poilsá prie jûros neretai sudrumsèia traumos.

Pasak Klaipëdos universitetinës ligoninës (KUL) Traumatologijos departamento vadovo Vidmanto Þegunio, vasarà per darbo dienà vidutiniškai sulaukiama apie 30 traumas patyrusiø pacientø, o savaitgaliais ir renginiø metu – nuo 60 iki 80 traumuotø poilsiautojø.

Respublikinës Klaipëdos ligoninës (RKL) vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai Zigmas Juzumas taip pat tvirtino, kad poilsio dienomis sulaukiama dvigubai daugiau ávairias traumas patyrusiø pacientø.

"Dešimtys èiurnos traumø, keli raišÃ¨iø patempimai, pora ligoniø operuoti dël èiurnos kaulo lûþiø, du pristatyti dël blauzdos kaulo lûþiø, dar trys – dël þastikaulio lûþiø", – vieno iš vasaros savaitgaliø statistikà pateikë Z.Juzumas.

Daþniausios vasarà pasitaikanèios traumos – išnirimai, patempimai, rankø ir kojø lûþiai. Šiltuoju metø laiku šiek tiek padaugëja galvos traumø. Pasak V.Þegunio, guodþia tik tai, kad jos nëra itin sunkios.

Pastebima, kad traumø statistikà padidina ir svaigalø vartojimas.

Padaugëja vakare

Pasak V.Þegunio, apie 10 proc. traumas patyrusiø pacientø, suteikus pagalbà ligoninëje, gydytis išleidþiami namo. Taèiau tokiø ligoniø aptarnavimas neretai atima nemaþai laiko.

"Nors vienam traumà patyrusiam pacientui turëtø bûti skiriama apie 20 minuèiø, daþnai pagalbos suteikimas uþtrunka ilgiau. Tad neišvengiame ir kitø eilëje laukianèiø ligoniø nepasitenkinimo", – apie pasitaikanèias situacijas pasakojo KUL atstovas.

Tuo labiau kad traumas patyræ pacientai per dienà pasiskirsto netolygiai. Traumatologai iš savo praktikos pastebi, kad jei á Priëmimo skyriø atveþë vienà toká nelaimëlá, netrukus reikia laukti ir kito.

Daþniausiai traumas patyræ pacientai pasipila vakarëjant, kai gráþtama nuo jûros arba pasibaigus kokiam renginiui. Tad traumatologams darbo pradeda daugëti nuo 18 val. iki vidurnakèio.

Skaityti toliau: http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sveikata/vasaros-derlius-traumos-371822