Ið Anykðèiø centro iðkeltas spaudos kioskas
Parayta admin Rugpjio 25 2011 15:14:52

Anykšèiø miesto centre nuo 1929 metø stovëjæs spaudos kioskas iškeltas, o anykštënai liko be UAB „Lietuvos spauda" paslaugø A.Baranausko aikštëje nusipirkti laikrašèiø, þurnalø ar sumokëti mokesèius.


Iplstos naujienos

Anykšèiø miesto centre nuo 1929 metø stovëjæs spaudos kioskas iškeltas, o anykštënai liko be UAB „Lietuvos spauda" paslaugø A.Baranausko aikštëje nusipirkti laikrašèiø, þurnalø ar sumokëti mokesèius.

Anot savivaldybës Architektûros ir urbanistikos skyriaus kraštovaizdþio specialistës Vitos Bubliauskaitës, „Lietuvos spaudos" kioskà nuo šaligatvio reikëjo iškelti dël to, kad èia planuojama suprojektuoti dviratininkø aikštelæ (dviraèiø pastatymo ir dviratininkø poilsio aikštelë su dviraèiø stovais, suoliukais, þaliàja danga). Šie darbai bus vykdomi ágyvendinant investiciná projektà „Kultûros paveldo objekto - Anykšèiø miesto istorinës dalies rekonstrukcija, pritaikant turizmo poreikiams".

Skaityti toliau: http://www.anyksta.lt/index.php?m=1&s=18022&page=