Gyvenvietëse tiesiami nauji dviraèiø takai
Parayta admin Rugpjio 25 2011 15:15:23

Pasak Valstybës ámonës „Šiauliø regiono keliai“ direktoriaus Piotro Bakanovo, nauji dviratininkø, pësèiøjø takai projektuojami ir árengiami pirmiausia ten, kur autortansporto eismo intensyvumas yra didelis, o šaligatviø šalia automobiliø keliø nëra.


Iplstos naujienos

Pasak Valstybës ámonës „Šiauliø regiono keliai“ direktoriaus Piotro Bakanovo, nauji dviratininkø, pësèiøjø takai projektuojami ir árengiami pirmiausia ten, kur autortansporto eismo intensyvumas yra didelis, o šaligatviø šalia automobiliø keliø nëra.

Prieš porà metø baigus asfaltuoti Šiauliø— Tytuvënø þvyrkelá, automobiliø eismas juo intensyvëja. Pakapës miestelio, siaura juosta nutásusio net porà kilometrø palei plentà, gyventojai iki šiol neturëjo saugiø eismo takø iki pagrindiniø jø traukos centrø, išsidësèiusiø paplentëje — pagrindinës mokyklos, parduotuviø, baþnyèios, autobusø stotelës.

Skaityti toliau: http://www.skrastas.lt/?rub=1141823599&data=2011-08-24&id=1314114016