Konkursas „Paþink Ðiaulius su dviraèiu”
Parayta admin Rugpjio 25 2011 15:18:08

Vasara jau eina á pabaigà, o Jûs dar nesileidote á turistinæ kelionæ, neaplankëte tolimiausiø pasaulio kraštø ir negalite pasigirti neišdildomais áspûdþiais? Nukabinti nosies neverta, nes turiningomis atostogomis pasigirti galima net nesukorus tûkstanèiø kilometrø. Netikite? Èiupkite dviratá ir apskriekite Šiaulius, nes ir èia yra kur akis paganyti. Naujienø portalas „Etaplius.lt”, padedamas Šiauliø miesto vicemerës Daivos Matonienës, skelbia konkursà „Paþink Šiaulius su dviraèiu” ir kvieèia gyventojus su savo dviratëmis transporto priemonëmis ásiamþinti ádomiose Šiauliø miesto vietose.


Iplstos naujienos

Vasara jau eina á pabaigà, o Jûs dar nesileidote á turistinæ kelionæ, neaplankëte tolimiausiø pasaulio kraštø ir negalite pasigirti neišdildomais áspûdþiais? Nukabinti nosies neverta, nes turiningomis atostogomis pasigirti galima net nesukorus tûkstanèiø kilometrø. Netikite? Èiupkite dviratá ir apskriekite Šiaulius, nes ir èia yra kur akis paganyti. Naujienø portalas „Etaplius.lt”, padedamas Šiauliø miesto vicemerës Daivos Matonienës, skelbia konkursà „Paþink Šiaulius su dviraèiu” ir kvieèia gyventojus su savo dviratëmis transporto priemonëmis ásiamþinti ádomiose Šiauliø miesto vietose.

Šiaulieèiai raginami miestà teršianèias transporto priemones iškeisti á dviraèius ir susipaþinti su miestu bei jo istorija. Fotografijø konkurse kvieèiami dalyvauti visi, gebantys uþsiropšti ant dviraèio ir mëgstantys keliauti bei atrasti naujø dalykø.

Panoræ dalyvauti konkurse, iki rugsëjo 10 dienos turi atsiøsti savo nuotraukà el. paštu [email protected]. Jas bus galima paþiûrëti naujienø portalo „Konkursø” rubrikoje. Siøsdami laiškà, dalyviai turi nurodyti savo vardà, pavardæ, amþiø, telefono numerá ir adresà.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/konkursas-%E2%80%9Epazink-siaulius-su-dviraciu-15478.html