Ðvieèianèios dviraèiø padangos didina saugumà
Parayta admin Rugpjio 27 2011 18:18:49

„Cyglo Tyres“ padangos ne tik traukte traukia aká, su jomis taip pat bus kur kas saugiau vaþiuoti dviraèiu.


Iplstos naujienos

„Cyglo Tyres“ padangos ne tik traukte traukia aká, su jomis taip pat bus kur kas saugiau vaþiuoti dviraèiu.

Ámonës patentuotos švieèianèios padangos veikia tokiu principu: ant padangos tam tikru atstumu viena nuo kitos išdëstytos šviesos diodø (LED) lemputës ratui sukantis atrodo kaip du tobulai švytintys þiedai.

Skaityti toliau: http://www.iliustruotasismokslas.lt/article/2011/8/24/%C5%A1vie%C4%8Dian%C4%8Dios_dvira%C4%8Di%C5%B3_padangos_didina_saugum%C4%85