Vilniuje sulaikytas dviraèiø vagis grasino nuþudyti policininkus ir jø ðeimos narius
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:29:08

Vilniuje policijos patruliai sulaikë dviraèiø vagystëmis átariamà asmená. Per sulaikymà vyras aršiai priešinosi, grasino nuþudyti policininkus ir jø šeimø narius.


Iplstos naujienos

Vilniuje policijos patruliai sulaikë dviraèiø vagystëmis átariamà asmená. Per sulaikymà vyras aršiai priešinosi, grasino nuþudyti policininkus ir jø šeimø narius.

Kaip rašoma Vilniaus policijos pranešime, šeštadiená policijai buvo pranešta, kad Vilniuje, Laisvës pr. pavogti du dviraèiai.

Dviejø átariamøjø ir dviraèiø poþymiai buvo nupasakoti pareigûnams, todël, netrukus, Èiobiškio g., krûmuose patruliai pastebëjo vienà átariamàjá. Pastarasis bandë pabëgti, o pavytas ir sulaikomas aktyviai priešinosi.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/vilniuje-sulaikytas-dviraciu-vagis-grasino-nuzudyti-policininkus-ir-ju-seimos-narius-59-166960