Mindaugas Raduðis. Þvilgsnis á dviraèiø mëgëjø pasaulëþiûrà, arba Tebûnie pirmenybë dviraèiui!
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:30:07

Bûna taip, kad kokios nors veiklos imamës per daug nesusimàstydami apie jos prasmæ. Tiesiog darai tai, nes to norisi ar reikia. Ir tik atsitikus kaþkam netikëtam, kas priverèia bent trumpam perþengti savo pasaulëlio ribas, prieš akis atsiveria atliekamø veiksmø prasmë arba beprasmybë. Neretai tokie praregëjimai ávyksta su kitø þmoniø pagalba.


Iplstos naujienos

Bûna taip, kad kokios nors veiklos imamës per daug nesusimàstydami apie jos prasmæ. Tiesiog darai tai, nes to norisi ar reikia. Ir tik atsitikus kaþkam netikëtam, kas priverèia bent trumpam perþengti savo pasaulëlio ribas, prieš akis atsiveria atliekamø veiksmø prasmë arba beprasmybë. Neretai tokie praregëjimai ávyksta su kitø þmoniø pagalba.

Visai nesenai man taip buvo su dviraèiu. Iki tol nebuvau vaþinëjimo šia transporto priemone entuziastas. Savo dviratá apþergdavau nebent tik koká graþø vasaros rytà, nusprendæs numinti iki darbo. Ir tai tuomet daþniau galvodavau apie sutaupytus litus, kuriø nereikës išleisti automobilio kurui ar visuomeninio transporto bilietams, nei apie vaþiavimo dviraèiu teikiamà malonumà.

Labai þemiškai svarsèiau ir apie progà ákvëpti gryno oro ar tokiu bûdu sustiprinti nuo sëdimo darbo apkiautusià fizinæ formà. Skaièiuodamas numintus kilometrus mintijau, ar uþ „sutaupytà“ pinigø sumà jau galiu ásigyti naujà skambutá, atšvaitus ir þibintà dviraèiui, o savo galvai dviratininko šalmà.

Tikriausiai sakysite, kad taupydamas savo saugumo sàskaita labai rizikuoju sveikata ar net gyvybe. Nieko panašaus – dar ir kaip rûpinuosi savo kailiu. Dviraèiø mëgëjams labai patogioje Klaipëdos miesto plokštumoje vaþinëju tik šaligatviais vingiuojanèiais dviraèiø takais, daþnà perëjà áveikiu kaip pësèiasis. Ir iki šiol niekaip negalëjau suprasti tø dviratininkø, kurie lyg kamikadzës mina vaþiuojamàja gatvës dalimi šalia grësmingai lekianèiø automobiliø.

Tikriausiai ir toliau bûèiau sëkmingai „stumdæsis“ su praeiviais bei savo buitiškomis mintimis uostamiesèio šaligatviuose, jei ne vienà dienà á mûsø namus netikëtai uþklydusi viešnia iš Paryþiaus. Ir ji ne šiaip atkeliavo á mûsø kraštà, bet nepabûgo šiame þygyje pasibalnoti dviraèio „þirgo“.

Skaityti toliau: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-08-30-mindaugas-radusis-zvilgsnis-i-dviraciu-megeju-pasauleziura-arba-tebunie-pirmenybe-dviraciui/67949