Mynimas á darbà dviraèiu prailgina gyvenimà 5 metais
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:30:46

Jei vaþiuojate á darbà dviraèiu, gyvensite penkeriais metais ilgiau. Tiesa, jei aktyviai minsite pedalus. Pasirodo, aktyvesnis sportavimas labiau pailgina gyvenimo trukmæ, nei ramesnë fizinë veikla, informuoja dailymail.co.uk. Naujausiø tyrimø duomenimis, mëgstantys greitai vaþinëti dviraèiu gyvena penkeriais metais ilgiau, nei minantys dviratá lëèiau. Taigi tempas svarbiau uþ trukmæ.


Iplstos naujienos

Jei vaþiuojate á darbà dviraèiu, gyvensite penkeriais metais ilgiau. Tiesa, jei aktyviai minsite pedalus. Pasirodo, aktyvesnis sportavimas labiau pailgina gyvenimo trukmæ, nei ramesnë fizinë veikla, informuoja dailymail.co.uk. Naujausiø tyrimø duomenimis, mëgstantys greitai vaþinëti dviraèiu gyvena penkeriais metais ilgiau, nei minantys dviratá lëèiau. Taigi tempas svarbiau uþ trukmæ.

20 m. buvo stebimi 5 tûkst. sveikø þmoniø. Paaiškëjo, kad greitai vaþinëjæ vyrai gyveno 5,3 metais ilgiau uþ tuos, kurie daþniausiai mindavo pedalus lëtai.

Lëtai mynæ pedalus vyrai gyveno 2,9 metais ilgiau.

Skaityti toliau: http://www.delfi.lt/news/daily/Health/mynimas-i-darba-dviraciu-prailgina-gyvenima-5-metais.d?id=49104724