Eismo pasikeitimai rugsëjo mënesá
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:31:42

Nuo rugsëjo 1 d., keièiasi eismas Verkiø gatvëje, tarp Trinapolio baþnyèios ir Verkiø malûno. Laikinas dviraèiø takas bei vienpusis automobiliø eismas bus panaikinti. Dvipusio eismo atstatymo darbai numatomi nuo šiø metø rugpjûèio 31 d., 19 val.


Iplstos naujienos

Nuo rugsëjo 1 d., keièiasi eismas Verkiø gatvëje, tarp Trinapolio baþnyèios ir Verkiø malûno. Laikinas dviraèiø takas bei vienpusis automobiliø eismas bus panaikinti. Dvipusio eismo atstatymo darbai numatomi nuo šiø metø rugpjûèio 31 d., 19 val.

Taip pat nuo rugsëjo 1 d. naikinamas išvaþiavimas iš Kunigiškiø gatvës á automagistralæ A1 Vilnius–Kaunas–Klaipëda. Dël to keièiamas viešojo maršrutinio transporto eismas: 28 maršruto „Þemieji Paneriai–Grigiškës“, 29 maršruto „Savanoriø pr.–Lazdynai–Grigiškës“, 55 maršruto „Santariškës–Fabijoniškës–Laisvës pr.–Greitosios pagalbos ligoninë–Grigiškës“ autobusø trasos keièiamos iš dalies. Autobusai, vaþiuojantys Kovo 11-osios gatve, bus nukreipiami Mokyklos gatve. Toliau autobusai vaþiuos nustatytu maršrutu.

Skaityti toliau: http://www.vilnius.lt/newvilniusweb/index.php/101/?itemID=94488