Keleiviø saugos priemoniø naudojimo kontrolë
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:32:23

Siekiant uþtikrinti transporto priemoniø vairuotojø ir keleiviø saugos dirþø bei vaikams skirtø specialiø sëdyniø bei motociklø, mopedø, dviraèiø vairuotojø, jø keleiviø saugos priemoniø (saugos šalmø, šviesà atspindinèiø elementø) naudojimà, Vilniaus apskrityje eismo prieþiûrà vykdantys pareigûnai 2011 m. rugpjûèio 30–31 dienomis organizuoja transporto priemoniø patikrinimus.


Iplstos naujienos

Siekiant uþtikrinti transporto priemoniø vairuotojø ir keleiviø saugos dirþø bei vaikams skirtø specialiø sëdyniø bei motociklø, mopedø, dviraèiø vairuotojø, jø keleiviø saugos priemoniø (saugos šalmø, šviesà atspindinèiø elementø) naudojimà, Vilniaus apskrityje eismo prieþiûrà vykdantys pareigûnai 2011 m. rugpjûèio 30–31 dienomis organizuoja transporto priemoniø patikrinimus.

Kontroliuojama, ar motociklø, mopedø, dviraèiø vairuotojai ir keleiviai dëvi šalmus, ar tamsiuoju paros metu vilki liemenæ su šviesà atspindinèiais elementais arba segi atšvaitus.

Skaityti toliau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/keleiviu-saugos-priemoniu-naudojimo-kontrole-56-167318