Dovanos á mokyklas dviraèiais vaþiuojantiems moksleiviams
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:33:49

Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos ágyvendina projektà "Saugokime vieni kitus kelyje". Miestø savivaldybëms numatyta išdalyti 2 tûkst. dviratininkø šalmø, Šiauliams skirta 100. Šalmai pirmiausia bus dalijami Medelyno, Rëkyvos mokyklø ir Didþdvario gimnazijos moksleiviams, kurie á pamokas vaþinëja dviraèiais.


Iplstos naujienos

Lietuvos automobiliø keliø direkcija prie Susisiekimo ministerijos ágyvendina projektà "Saugokime vieni kitus kelyje". Miestø savivaldybëms numatyta išdalyti 2 tûkst. dviratininkø šalmø, Šiauliams skirta 100. Šalmai pirmiausia bus dalijami Medelyno, Rëkyvos mokyklø ir Didþdvario gimnazijos moksleiviams, kurie á pamokas vaþinëja dviraèiais.

Þiûrëti video: http://www.etaplius.lt/Aktualijos/Dovanos-i-mokyklas-dviraciais-vaziuojantiems-moksleiviams