Kaune automobilis suþeidë dviratininkà
Parayta admin Gegus 27 2008 11:24:12
Pirmadiená apie 17 val. 45 min. ant Aleksoto tilto neiðsiteko ta paèia kryptimi vaþiavæ automobilis ir dviratininkas. Kaip praneða Kauno policija, automobilis „Ðkoda Fabia“, vairuojamas 19 metø jaunuolio, sukdamas á deðinæ nepaliko vietos ta paèia kryptimi vaþiavusiam dviratininkui.

Skaityti daugiau...

Iplstos naujienos
Pirmadiená apie 17 val. 45 min. ant Aleksoto tilto neiðsiteko ta paèia kryptimi vaþiavæ automobilis ir dviratininkas. Kaip praneða Kauno policija, automobilis „Ðkoda Fabia“, vairuojamas 19 metø jaunuolio, sukdamas á deðinæ nepaliko vietos ta paèia kryptimi vaþiavusiam dviratininkui.

Dël to dviratininkui teko staigia stabdyti bei keisti vaþiavimo krpytá.

Dël minëtø manevrø dviratininkas nugriuvo ir susiþeidë. Dël patirtos traumos jis pristatytas á Kauno klinikas.

www.DELFI.lt