Dël dviraèiø transporto plëtros Klaipëdos mieste
Parayta admin Rugsjo 04 2011 16:38:28

Klaipëdos miesto savivaldybës administracija parengë tris projektus, plëtojanèius uostamiestyje dviraèiø transportà. Regioninë galimybiø studija „Vakarø krantas” - pirmasis projektas, kurio keliamas tikslas - parengti tikslingà ir ekonomiškai pagrástà Klaipëdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plëtros koncepcijà. Siekiama apjungti šias transporto rûšis, tokiu atveju bus galimybë planuoti šiø transporto rûšiø plëtrà.


Iplstos naujienos

Klaipëdos miesto savivaldybës administracija parengë tris projektus, plëtojanèius uostamiestyje dviraèiø transportà. Regioninë galimybiø studija „Vakarø krantas” - pirmasis projektas, kurio keliamas tikslas - parengti tikslingà ir ekonomiškai pagrástà Klaipëdos regiono bevariklio, lengvojo, viešojo ir vandens transporto sistemos optimizavimo ir plëtros koncepcijà. Siekiama apjungti šias transporto rûšis, tokiu atveju bus galimybë planuoti šiø transporto rûšiø plëtrà.

Projekto ágyvendinimui konkursas jau paskelbtas. Projekto rengëjai per 24 mënesius privalo parengti ir pristatyti techninius planus. Pagrindinës lëšos gautos iš ES (500 tûkst. Lt), likæ 15 % lëšø surinkta iš projekto partneriø, tarp kuriø pagrindinis - Šilutës rajonas.

Antrasis projektas - „Dviraèiø takø plëtros tinklo sukûrimas Lietuvos ir Rusijos Federacijos pakranèiø zonose”. Projekto ágyvendinimo metu bus parengti techniniai projektai dviraèiø ir pësèiøjø takams trûkstamoje atkarpoje nuo Kauno g. iki Baltijos prospekto. Siekiama formuoti sveikà aplinkà bei maþinti autotransporto keliamà taršà. Šis projektas kol kas neturi techninio plano.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/del-dviraciu-transporto-pletros-klaipedos-mieste-15815.html#more-15815