Trys Ed. F. Andre parkai grafø Tiðkevièiø dvaruose
Parayta admin Rugsjo 07 2011 12:47:36

2011 metais minime šimtàsias Édouardo François André mirties metines. Šis garsus prancûzø kraštovaizdþio architektûros meistras Lietuvoje sukûrë keturis parkus grafø Tiškevièiø giminës šeimoms. Kiekvienas iš parkø kurtas prisitaikant prie savitos vietos gamtos pobûdþio, jos garsø, þinoma, ir savininkø ágeidþiø. Jie tapo neatsiejama dvarø sodybø dalimi, o šiais laikais labai svarbiu Lietuvos paveldo dalimi.
Trakø Vokës, Lentvario ir Uþutrakio dvarø sodybø þiedas su jø puikiais parkais yra aprëpiamas pusdienio kelione dviraèiu. Šiais metais Uþutrakio dvaro sodybos parkas buvo intensyviai tvarkomas. Jame atkurti tvenkiniai, skulptûros, prancûziškieji parteriai. Taip pat tyliai tvarkomas ir paslaptingasis Lentvario dvaro sodybos parkas.
Kvieèiame pagerbti E. F. André talentà, susipaþinti su jo kûrybos principais, pajusti skirtingà kiekvieno parko dvasià, pamatyti juos su meile tvarkanèiø þmoniø graþius darbus.


Iplstos naujienos

2011 metais minime šimtàsias Édouardo François André mirties metines. Šis garsus prancûzø kraštovaizdþio architektûros meistras Lietuvoje sukûrë keturis parkus grafø Tiškevièiø giminës šeimoms. Kiekvienas iš parkø kurtas prisitaikant prie savitos vietos gamtos pobûdþio, jos garsø, þinoma, ir savininkø ágeidþiø. Jie tapo neatsiejama dvarø sodybø dalimi, o šiais laikais labai svarbiu Lietuvos paveldo dalimi.
Trakø Vokës, Lentvario ir Uþutrakio dvarø sodybø þiedas su jø puikiais parkais yra aprëpiamas pusdienio kelione dviraèiu. Šiais metais Uþutrakio dvaro sodybos parkas buvo intensyviai tvarkomas. Jame atkurti tvenkiniai, skulptûros, prancûziškieji parteriai. Taip pat tyliai tvarkomas ir paslaptingasis Lentvario dvaro sodybos parkas.
Kvieèiame pagerbti E. F. André talentà, susipaþinti su jo kûrybos principais, pajusti skirtingà kiekvieno parko dvasià, pamatyti juos su meile tvarkanèiø þmoniø graþius darbus.

PROGRAMA

9.00 Renkamës Trakø Vokës geleþinkelio stotyje (Traukinys Trakai – Vokë 8.30; Vilnius – Vokë 8.30 ir 8.42)
9.10 Þygio pradþia
9.30 – 10.30 Pasivaikšèiojimas Trakø Vokës dvaro sodybos parke. Ekskursija.
10.30 – 11.00 Kelionë á Lentvará senuoju keliu
11.00 – 12.00 Pasivaikšèiojimas Lentvario dvaro sodybos parke. Ekskursija. 12.00 – 12.30 Pietûs.
12.30 – 14.30 Kelionë šiaurine Skaisèio eþero pakrante su trumpais sustojimais istorinëse kraštovaizdþio vietose
14.30 - 15.30 Pasivaikšèiojimas Uþutrakio dvaro sodybos parke. Ekskursija.
Þygio pabaiga: Norintieji gali apsilankyti Uþutrakio dvaro sodybos rûmuose eksponuojamoje šiuolaikinio meno parodoje:’’Menamos istorijos. Peizaþas”. Pakeliui á Trakus galima aplankyti Angelø kalvà.
Pastaba: þygio programa gali keistis atsiþvelgiant á oro sàlygas

Skaityti toliau: http://www.turistas.lt/renginiai/dviraciu/2011.09.10_vi_dviraciais_trys_ed._f._andre_parkai_grafu_tiskeviciu_dvaruose_.html?Itemid=67