Dviraèiø ralis "Babrungënai 2011"
Parayta admin Rugsjo 10 2011 12:30:24

2011 m. rugsëjo 16-22 dienomis bus minima Europos judrioji savaitë, kurios metu vyks akcija „Mieste - be savo automobilio“.


Iplstos naujienos

2011 m. rugsëjo 16-22 dienomis bus minima Europos judrioji savaitë, kurios metu vyks akcija „Mieste - be savo automobilio“.

ios akcijos tikslas – ne tik atkreipti visuomenës dëmesá á neigiamà transporto poveiká aplinkai, þmoniø sveikatai, bet ir raginti miestieèius prisidëti prie švarios aplinkos išsaugojimo.

Ta proga Plungës rajono savivaldybës administracijos Kultûros ir sporto skyrius ir Plungës Atviras jaunimo centras organizuoja þygá dviraèiais „Dviraèiø ralis BABRUNGËNAI 2011“.

Kvieèiame visus norinèius dalyvauti þygyje dviraèiais, kuris vyks rugsëjo 17 d. ir kurio metu turësite galimybæ paragauti ekologiškø maisto produktø, pajodinëti þirgais, paiškylauti gamtoje ir apsilankyti Leonardo Èerniausko meno galerijoje.

Skaityti toliau: http://www.zemaitijosnp.lt/lt/naujienos/dviraciu-ralis-babrungenai-2011/