Kaune atsiras naujas 5,5 kilometrø ilgio dviraèiø takas
Parayta admin Rugsjo 10 2011 12:33:18

Kauno miesto savivaldybë teiks projekto paraiškà „Dviraèiø tako Neries krantinë-Jotvingiø g. árengimas” Europos Sàjungai dël paramos gavimo iš struktûriniø fondø. Šiandien miesto tarybos nariai pritarë, kad bûtø rengimas šis projektas, kurio dëka mieste atsirastø naujas dviraèiø takas.


Iplstos naujienos

Kauno miesto savivaldybë teiks projekto paraiškà „Dviraèiø tako Neries krantinë-Jotvingiø g. árengimas” Europos Sàjungai dël paramos gavimo iš struktûriniø fondø. Šiandien miesto tarybos nariai pritarë, kad bûtø rengimas šis projektas, kurio dëka mieste atsirastø naujas dviraèiø takas.

Projekto ágyvendinimo metu bus nutiestas naujas 5,5 kilometrø dviraèiø takas „Neries krantinë - Jotvingiø g.”, kurio dalis atitiks rekreacinës paskirties dviraèiø takø tipà, kita dalis - rajoniná dviraèiø takø tipà.

Prie dviraèiø tako Neries krantinës parke planuojama árengti 1-2 poilsio aikšteles su dviraèiø stovais, pastatyti suoliukø.

Dviraèiø tako árengimas kainuos 2,065 mln. Lt. Tiksli projekto vertë bus þinoma parengus projekto paraiškà, galimybiø studijà, techniná projektà ir ávykdþius viešojo pirkimo konkursus.

Skaityti toliau: http://ekologija.blogas.lt/kaune-atsiras-naujas-55-kilometru-ilgio-dviraciu-takas-15936.html#more-15936